— Det kan bli snakk om flere hundre millioner kroner for mye innbetalt, sier RVs Torstein Dahle som fremmet forslaget for bystyret i går kveld.Bakgrunnen for saken er en rapport fra kommunerevisjonen som BT omtalte i forrige uke. Rapporten viser at det i 1999 ble betalt inn nærmere 80 millioner kroner for mye i vann- og kloakkavgift. Samlet innbetaling dette året var 457 millioner kroner.- Etter alt å dømme er det gjort store feil ved beregningen av avgift for flere år tilbake i tid. Det er grunnen til at vi har foreslått å gå ti år tilbake i tid for å beregne hvor mange penger det er snakk om, sier Dahle. Han har gått grundig gjennom rapporten fra kommunerevisjonen. Rett i kommunekassen Det er to årsaker til at avgiftene er blitt for høye:For det første er deler av investeringene til vann og avløp finansiert over driftsinntektene. Dette er ikke lov i henhold til forskriftene. I 1999 ble det investert for 52,8 millioner kroner. I stedet skulle investeringene ha vært finansiert med lån.For det andre er avgiftsregnskapet belastet for en rekke utgifter som ikke skal belastes regnskapet. Blant annet gjelder dette kapitalkostnader på lån som er planlagt, men som ikke er tatt opp. Disse pengene har havnet i bykassen og har gått til å dekke andre formål enn vann og avløp. Lover regnskap I bystyret var det også en ydmyk kommunalråd Nils Arild Johnsen som støttet Dahles forslag.- Det er ingen som har gjort noe kriminelt slik det er antydet av enkelte fra bystyrets talerstol. Jeg vil og gjøre oppmerksom på at det er svært ulik tolkning av avgiftsforskriftene i resten av Kommune-Norge. Vi vil likevel anbefale at vi går for Dahles forslag.Det kan komme til å koste kommunekassen dyrt. I går var det umulig å svare på hvor mange penger det er snakk om.- Vi skal ha klart et regnestykke for dette i månedsskiftet november/desember, lovet Johnsen.For byens innbyggere betyr dette trolig at avgiftskuttene kan komme allerede fra neste år.