Av Kjersti Toppe, Sp,

medlem komité for miljø, byutvikling og tekniske tjenester

Bystyret vedtok da et planforslag med uteområder som ligger langt, langt under de minimumskrav bystyret selv har vedtatt. Planforslaget inneholder ca. 5 kvadratmeter grøntområde pr. boligenhet, mens kommuneplanen stiller krav om minimum 25 kvadratmeter pr. boligenhet. Utnyttelsesgraden på tomten er på 339 prosent. Dette er tilnærmet dobbelt så høy utnyttelse som det Kommunal— og regionaldepartementet anbefaler som maksimum i sine retningslinjer for boligbygging i by. Videre vil støynivået ved boligene som planlegges bygd være langt høyere enn øvre tillatte grense.

Bergen by skal fortettes. Det er alle politiske partier enige om - også Sp. Men forskjellen er at Sp ikke vil fire på kvalitetskravene når det gjelder miljø ved boligbygging. Levekårsundersøkelsen viser at området Gyldenpris - Solheim i bysammenheng har generelt dårligere levekår og nærmiljøforhold enn i Bergen kommune for øvrig. Det er her misnøye med boliger og bygninger pga. støy og forurensning, og det er få grøntanlegg/parker. Mange familier har ikke tilgang på leke- og rekreasjonsarealer nær boliger. Det vedtatte forslaget forsterker bare denne tendensen, og derfor mente vi at planforslaget burde justeres. Det mente også Fylkesmannen, Hordaland fylkeskommune, Tilsynsutvalget for byens utseende og Bergen kommune sin planavdeling for å nevne noen.

Flertallet i bystyret derimot bruker som argument for sin godkjenning at Bergen trenger rimelige studenthybler og boliger for førstegangsetablerere. For det første har vi ingen garanti for at disse boligene faktisk blir rimelige. Dette er ikke kommunal, sosial boligbygging, men et privat planforslag. Markedet vil bestemme prisnivået. Alle andre sjønære prosjekt som er bygd ut den siste tiden har tvert imot fått en kvadratmeterpris langt over det en ellers ser.

For det andre bør jo retningslinjer for fortetting og tomteutnyttelse, grenser for støy og luftforurensning, sikring av trafikksikkerhet og minimumskrav til uteområder være like gjeldende om en bygger i Sandviken eller ved Puddefjorden, og ligge til grunn enten en bygger rimelig eller bygger dyrt. Flertallet i Bergen bystyre er i dag ikke enig med meg i dette, og har gitt blaffen i miljøkravene ved boligbygging for å oppnå maksimal fortetting. Bystyrets sin godkjenning av Strandlien vil danne presedens. Grunneiere av nabotomten ned mot sjøen har allerede signalisert at de forventer like høy utnyttelse ved sin utbygging. Det skal bli interessant å følge med på hvordan politikerne som trumfet gjennom Strandlien-prosjektet vil håndtere disse byggesøknadene når de kommer.