I et parlamentarisk system er det byrådslederen som sjef for den lokale regjering, som drar det politiske lasset og kjører vanskelige politiske saker gjennom systemet. Det er Anne-Grete Strøm-Erichsen og Monica Mæland som er byrådslederkandidater fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre. Hvis man vil ha frem politiske skillelinjer er det naturlig å sette opp de to alternativene mot hverandre.

Når politisk redaktør Trine Eilertsen i BT forutsetter at politikere kan sin politikk, så er jeg selvsagt helt enig i det, men da må vi også kunne forutsette at journalister og redaktører forstår hvilket styringssystem vi har valgt i Bergen. Og at hun forstår hvilke roller de forskjellige aktørene skal ha.

Trine Eilertsen «mener Frieles oppgave må være å utfordre byrådet på konkrete løsninger og prioriteringer». Dette er vel og bra, men for Høyre er det vel så viktig å gi byen en samlende og representativ ordfører som kan bidra til å promotere byen for næringsliv, kultur og i forhold til offentlig sektor. Vi ønsker en ordfører som jobber for å skape og lokalisere arbeidsplasser til bergensområdet og som bidrar til mer bedriftsetableringer, slik at vi igjen kan få fart på Bergen. Det er denne rollen vi vil gi ordførerembete.

Bergens Tidende er for tiden helt fraværende i viktige lokalpolitiske spørsmål i vår by. Svak dekning av endringene knyttet til organiseringen av Bergen kommune generelt og bydelsorganiseringen spesielt, ingen dekning av løsninger knyttet til de systemfeil som gjør at alders— og sykehjemsplasser ikke blir fylt opp når køen er lang, er to aktuelle eksempler. I tillegg kan nevnes at byen gikk med 300 millioner kroner i underskudd i 2002, det er 250 eldre i sykehjemskø, 1800 barn får ikke barnehageplass, bergensskolen bruker minst penger på undervisning i grunnskolen i forhold til andre byer, o.s.v.

Dette er politiske saker av stor viktighet. Det hadde vært en fordel for innbyggerne om Bergens Tidende så seg tjent med å få frem hva som skiller partiene i forhold til disse sakene. Dette er bare mulig dersom en setter byrådslederkandidatene og byrådsalternativene opp mot hverandre. Så lenge Bergens Tidende velger ikke å gjøre dette, vil deres dekning heller bidra til å tilsløre politiske skiller, fremfor å fremheve dem.

Martin Smith-Sivertsen

gruppeleder Høyres bystyregruppe