— Vi finner det likevel urovekkende at en i budsjettforslaget ikke tar høyde for det merforbruk som er varslet fra bydelenes side i inneværende budsjettperiode. Det tilsynelatende ultimatum bydelene er stilt overfor vil måtte føre til drastiske kutt i tjenestetilbudet overfor bydelenes innbyggere.

I tillegg til en forverret arbeidssituasjon for de ansatte.

Vi registrerer videre at bydelene og byrådsavdelingene siden oppstart har slitt med minimumsbudsjetter og stort merforbruk, i hvilken grad den politiske/administrative nyorganisering har hatt en gunstig effekt for denne utviklingen skal være usagt, vi ser imidlertid frem til den forestående evaluering av bydelsordningen og parlamentsmodellen som er innført

I forhold til en videre effektivisering sies det i budsjettet at en ikke lenger vil gjøre effektivisering og omstilling til et budsjettspørsmål, men at en ønsker å få til en omstilling og effektivisering gjennom konkrete tiltak. Dette er i tråd med våre anbefalinger de siste årene, og vi vil selvsagt støtte oppunder det arbeidet som bl.a. ligger i prosjektet BABY 2003.

Med den erfaring en har tilegnet seg gjennom de siste årene i forhold til «Bestiller og utfører»-modellen, som bl.a. er innført i teknisk sektor, finner en det forunderlig at en i budsjettet for 2002 tar til orde for en ytterligere profesjonalisering av forvalter og bestiller-rollen. Dette er en organisering som etter vår oppfatning vil øke de kommunale kostnader og bidra til tap av viktig kompetanse. - Til slutt vil vi peke på at i forhold til den fordeling som budsjettet representerer, mener vi det må vises større forståelse for dem av byens innbyggere som lever på eksistensminimum. Da tenker vi spesielt i forhold til avgiftsøkningene og ikke minst størrelsen på sosialhjelpssatsene.

Av Solveig V. Jordan, Ronald Berntzen konserntillitsvalgte NKF-Bergen