Ap-KrF-Sp-byrådet går inn for en ordning der bydelene fratas driftsansvaret for sykehjem, skoler og andre kommunale tilbud. I stedet skal bydelspolitikerne få en mer sentral rolle i forhold til byutvikling og planarbeid i egen bydel. Pluss dele ut støtte til lokale lag— og organisasjoner.

- Ikke vingestekking

En slik omlegging betyr mer ansvar for det enkelte tjenestested og en styrking av de sentrale fagavdelingene. I tillegg vil byrådet avvikle den såkalte kriteriemodellen, og heller tildele et budsjett for hvert tjenestested.

Byråd Trond Tystad avviser at dette er å vingestekke bydelene. - Det har ikke vært vårt utgangspunkt. Vi har ønsket å finne et fornuftig kompromiss i en sak der partiene spriker. Vi vil ta vare på det beste med dagens ordning, nemlig samordning av sektorene, og danne et nytt politisk grunnlag for bydelene, sier Tystad.

Sparer 15-20 millioner

Omorganiseringen gjør kommunen 15-20 millioner billigere å drive, anslår byrådet.

Byrådets nye bydelsmodell ble presentert for bystyret på et seminar i går ettermiddag.

I juni skal bystyret ta stilling til om dagens styringssystem skal videreføres. En evaluering av bydelsreformen avdekket at dagens bydelsorganisering er omstridt. Frustrerte bydelspolitikere og store budsjettoverskridelser taler mot å videreføre nyvinningen. Høyre har allerede snudd, og mye tyder på at flertallet i bystyret vil avvikle.

Byrådet kaster nå flere nye muligheter inn i den videre debatten. Her er byrådets fire ulike løsninger:

A Dagens bydelsmodell videreføres. Det er en modell som ifølge byrådet tjener brukerne og demokratiet, men er dårlig i forhold til økonomistyringen.

B Tallet på bydeler reduseres fra åtte til fem, og driften av sykehjem og skole sentraliseres. Dette er en modell som ivaretar brukerne og demokrati og er middels til god når det gjelder økonomistyring, mener byrådet.

C Det tredje alternativet, som altså er byrådets foretrukne, er for sikkerhets skyld døpt «foredlet bydelsmodell». Det blir vurdert som en god løsning for både brukere, demokrati, drift og økonomi.

D Både bydelsstyrene og bydelsadministrasjonene avvikles og det opprettes eierstyrer på hvert tjenestested. Styringen skjer sentralt. Dette er en ordning som ivaretar godt flere hensyn, men blir vurdert av byrådet som udemokratisk.

Ukene fremover vil vise om «forgyllingen» får bystyret til å kjøpe den løsningen.