Med unntak av sentrum, skal alt areal langs sjøen i Bergen kommune nå få en plan for fremtidig arealbruk. Det skjer gjennom en kystsoneplan.

Bergens strandlinje er på til sammen 379 km. I 1972 var halvparten av strandsonen i Bergen berørt av utbygging. I 1999 var andelen steget til 70 prosent og det har endret seg lite siden da. Hvis denne utviklingen fikk fortsette, ville 90 prosent av strandarealene i Bergen være nedbygd om 30 år. Dette viser at det er behov for å sette bremsene på for utbygging i strandsonen.

Konflikter skal løses

Planen skal løse og forebygge konflikter mellom ulike brukerinteresser, ta vare på kommunens natur— og miljøressurser og bidra til bærekraftig utvikling i forvaltningen av ressursene i kystsonen. Hovedprinsippet i utkastet til kystsoneplan er at arealene innenfor den funksjonelle strandsonen på 25 meter fra sjøen skal forvaltes med utgangspunkt i den nasjonale verdien strandsonen har når det gjelder landskap, biologisk mangfold, friluftsliv og kulturminner.

Planen legger opp til at bygging skal styres til avgrensete byggeområder og at landbruks-, natur- og friluftsområdene ikke skal splittes opp gjennom dispensasjoner. Det er også foreslått byggegrenser mot sjø for byggeområder i planen. Sjøarealene er hovedsakelig planlagt som fellesområder for fiske, ferdsel, natur og friluftsliv. Det er også vist fiskeområder, havneområder, ferdselsårer for vannskuter, akvakulturområder og natur- og friluftsområder i sjø.

- Pragmatisk

Utkastet er behandlet i byrådet i Bergen kommune og ble vedtatt sendt ut på høring til fylkeskommunen, offentlige organer og organisasjoner.

Byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester, Nils Arild Johnsen, forteller til Bergens Tidende at utkastet er en pragmatisk tilnærming til utfordringene myndighetene står overfor når det gjelder å sikre det som er igjen av ubebygd strandsone i Bergen kommune.

— Hvis vi skulle nektet bygging innenfor 100 meters-beltet, ville vi hatt et kjempeproblem. Årsaken er at det er bebygget så mye innenfor dette beltet allerede. Men det er likevel mye ubebygd arealer innenfor 25 meters-beltet fra sjøen. Det er innenfor denne sonen vi nå får et redskap til å styre utbyggingen slik vi ønsker for å ivareta allmennhetens interesser, sier Johnsen.

- For slepphendt

— Bergen har fått påpakning fra flere myndigheter fordi de mener bergenspolitikerne har vært for slepphendte med å gi dispensasjoner fra byggeforbudet vi kan hevde innenfor 100 meters-beltet. Vi har manglet en plan for hvordan disse naturressursene skal forvaltes. Nå får vi muligheten for å stille krav til utbyggere nær sjøen. Vi kan stille krav til plasseringen av boliger og naust. Ikke minst kan vi gjennom kystsoneplanen stille krav til hva et naust skal inneholde og hva det ikke skal innhold. I altfor mange tilfeller har vi sett at folk bygger bolig i naustet etter at de har fått byggeløyve til naust. Dette vil det bli slutt på i fremtiden. I stedet kan vi styre byggingen av naust til et samlet miljø, som vi ser mange gode eksempler på også i Bergen, sier Nils Arild Johnsen.

— Planutkastet er nå sendt ut på høring med frist til 1. juli for å uttale seg om det. I løpet av høsten blir planen behandlet i bystyret. Det er viktig at folk engasjerer seg og gir oss tilbakemelding om utkastet, sier Nils Arild Johnsen.