Det er en allmenn erkjennelse i det politiske miljøet i Bergen at vi har innført for store og for mange styringsreformer på altfor kort tid. Både byparlamentarismen og bydelsreformen har fungert i en forholdsvis kort periode.

Etter det vi nå hører er det flertall i Bergen bystyre for å avvikle bydelsreformen. Og hva skjer så? Jo hele den kommunale organisasjon må nok en gang vente seg store omveltninger, nyorganisering og endrede arbeidsoppgaver. Er dette lurt allerede nå?

Det gjør noe med både engasjementet og viljen til å stå på når endringsprosessene kommer tettere enn regnbygene langs Vestlandskysten. Som folkevalgt forstår vi derfor den frustrasjon som mange arbeidstakere nå kjenner. Vi håper at usikkerheten ikke fører til at kommunen mister verdifull kompetanse fordi dyktige medarbeidere føler at tilværelsen blir for usikker.

Intet politisk nivå har møtt innbyggerne slik bydelsreformen har gjort. Innlegg i «den åpne halvtimen», publikumsfremmøte og antall saker reist av politikerne i bydelsstyret viser et folkelig engasjement som vårt demokrati er helt avhengig av for å kunne fungere. Dette engasjementet hadde neppe vært til stede om bydelsreformen hadde uteblitt.

Høyre prøver nå å vise at de er partiet som «tar grep» for å få kontroll med økonomien i Bergen ved å fjerne bydelsreformen. Da blir det viktig å få frem noe av budskapet i Rokkan-rapporten. Her skiller Bergen seg ut fra de andre storbyene ved at budsjettdisiplin og budsjettlojalitet ikke fremkommer i Bergen på samme måte som i de andre byene. I Bergen oppfattes bybudsjettet i liten grad å være det endelige styringssignal og man regner her med at stort engasjement kan øke rammene også etter at bystyret har gjort sitt årlige budsjettvedtak.

Hvis dette er sannheten, hjelper det lite å fjerne bydelsreformen eller sette inn et nytt byråd. Både politikere og kommunale leder på ulike nivå må vise en grunnleggende forståelse for at når bybudsjettet er lagt, så er det dette salderte budsjett som gjelder!

Å fjerne bydelsreformen på dette tidspunkt, fører lett byen vår ut i et kaos som lett kan bli en uverdig forestilling, uten målbare gevinster!

ordfører Kristian Helland

og gruppeleder Trygve Birkeland, KrF