Av Arne Jakobsen, fylkestingsrepresentant (Ap), Bergen

Det er jo òg helt nødvendig dersom en skal ha et mottrekk til den trafikkveksten som vil komme i de nærmeste årene.

Selv om det har gått litt tregt — må en kunne slå fast at nittiårenes negative utvikling for kollektivtrafikken fikk i 2002 en positiv vending. Bergens-området var det eneste storbyområde som hadde vekst i antall kollektivreisende. Dette skjedde ikke ut ifra at storsamfunnet dryppet ekstra midler til Bergen - nei, den positive utviklingen kom fordi at Hordaland fylkeskommune, trafikkselskapene (Gaia og HSD), Statens vegkontor og Bergen kommune i fellesskap fant fram til ordninger som bidro til at ekstra midler ble satt inn i stamrutenettet og i det velkjente Kokstad/Sandsli-prosjektet. Jeg skal ikke fremheve spesielt noen av partene, men det er ikke grunn til å underslå det faktum at det var trafikkselskapene (GAIA og HSD) som sammen med Hordaland fylkeskommunes administrasjon og folkevalgte, som var de drivende krefter. Samarbeid på alle plan nytter - derfor er det med undring jeg leser prosjektleder Lars Chr. Stendals kommentar i BT 16. d.m. til et tidligere intervju med adm. direktør Arne Buanes i Gaia Trafikk. Meningsutveksling er bra, men en må da kunne tåle at det blir satt søkelys på en del av det som er grunnlaget for den bybaneløsning som nå er lagt fram. Det må være anledning for en fagmann, med mange års erfaring i kollektivtrafikkbransjen i Bergen å komme med noen faglige og kritiske merknader uten at en skal «surne seg» slik Lars Chr. Stendal gjorde i sitt innlegg.

La det være sagt - slik at det ikke er grunn for tvil - jeg står på Bergensprogrammets løsninger hvor bybanen mellom Bergen sentrum og Nesttun inngår. Men ser òg at det er en rekke hinder som må forseres - og jeg ser òg at informasjonsarbeidet om bybanen må gis høg prioritet. Det er derfor viktig å vinne venner for banen òg i andre fagmiljøer.

For den som har fulgt med i debatten omkring kollektivtrafikkens rammevilkår i Bergens-området, kan ikke ha unngått å legge merke til at både den administrative og politiske ledelse i Bergen har hatt størst oppmerksomhet mot bybaneløsningen.

Kollektivløsninger fra nord, vest og til dels øst - har langt fra hatt den samme oppmerksomhet. Alle kan jo tenke seg den trafikkvekst som vil kommer når bompengebetalingen på Askøy og Nordhordlandsbrua opphører om noen år. I tillegg er det jo forventet en sterk vekst i trafikken fra Sotra-området. Og Buanes har òg rett i at bussen trenger plass i byens sentrum. Vi er jo alle opptatt av at vi skal ha en kostnadseffektiv kollektivtransport. Derfor er det jo ikke så underlig at Buanes og andre er opptatt av å få disponere arealer på Nygårdstangen. Bybanen vil bli et stort pluss for bysamfunnet - men en må ikke glemme at bussen også i tiden framover må ta den aller største delen av kollektivandelen i Bergens-området.