DEBATT

Tom Sverre Tomren,

leder

Erik Natvig,

fagmedarbeider

Naturvernforbundet Hordaland

Det synes underlig at motstanden skal være så stor mot det mest visjonære samferdselsprosjektet i Bergen bys nyere historie.

Det de fleste bybanemotstanderne ser ut til å glemme i denne debatten er at luftforurensningen i Bergen årlig fører til opptil 140 for tidlige dødsfall, mye sykefravær og samfunnsøkonomiske kostnader på hundrevis av millioner av kroner. Samtidig er vi internasjonalt forpliktet til å begrense utslippene våre av klimagasser for å hindre farlige klimaendringer. Den beste måten å redusere utslippene er å sørge for å minske transportbehovet og få flere til å reise kollektivt. For å oppnå dette må kollektivtilbudet bygges ut, og byen planlegges på en måte som gjør at vi må reise mindre.

Det klages på at det er urimelig at alle skal være med å betale for banen. Er det rimelig at alle byens bilister skal betale for Ringveg Vest? Det er det få som stiller spørsmål ved, selv om de ikke har bruk for veien selv. Bybanen til Nesttun er en begynnelse på et bybanenett som kan dekke hele byen, og etter hvert vil hele byen kunne ha glede av investeringene vi gjør i skinner. Bilistene burde juble for bybanen, fordi færre busser og biler på veiene er et gode for dem som er nødt til å bruke bil i hele byen. Bompenger kan være en viktig kilde til driftsinntekter for banen — da som veiprising, hvor det finnes lovhjemmel for å bruke inntektene til drift.

Det er billigere å drive bybane enn å drive buss på samme strekning. Bybanen vil isolert sett gå med overskudd. Når det sies at bybanen vil koste mer penger å drive, er det fordi det forutsettes å lage system av matebusser inn til bybanen. Trafikken mot sør kommer til å øke svært mye de neste årene, delvis på grunn av dårlig planlegging og delvis på grunn av den store satsingen på veibygging. Skal man unngå totalt trafikkinfarkt på veiene sør i Bergen, er vi nødt til å avlaste veinettet for bil- og busstrafikk. Vi kommer ikke utenom å satse kollektivt for å få unna trafikken og trafikkveksten. Vi må bedre kollektivtilbudet, selv om det vil koste. Bruker vi en bybane til dette, vil det være billigere enn om vi ikke gjør det, når vi ser på driftsmidlene isolert sett.

Når det gjelder investeringer er vi uansett avhengig av å bygge en egen kollektivtrasé mot Nesttun for å få frem bussene. Prisdifferansen mellom busstrasé og bybane er svært liten sammenliknet med hvor mye bybanen vil spare oss av driftsutgifter og hva vi vil tjene inn med et tilbud av høyere kvalitet. For å sikre finansiering av driften må vi først og fremst se på at bybanen gir oss en solid besparelse. Deretter må vi se på muligheter for økte tilskudd. Staten setter fra neste år i verk en som belønner fylkeskommuner som satser kollektivt med ekstra driftsmidler. Avhengig av hvor mye som puttes i denne potten, kan denne være med å bedre driftssituasjonen for kollektivtrafikken i Bergen. Dessuten kan som nevnt bompengeringen brukes til å hente inn driftsmidler. Mulighetene for å få finansiert et nytt kollektivsystem mot sør synes ganske store!

På sikt må det bygges et bybanenett over hele byen. Mot Fyllingsdalen/Loddefjord, mot Åsane og som dobbeltsporet jernbane til Arna. Slik kan vi løse de transportutfordringene Bergen står overfor uten å øke forurensningen og uten å lage mer veier og trafikk-kork.