Av Nicolay Leganger, markeds— og informasjonssjef, Gaia Trafikk AS, for Transportbedriftenes Landsforening i Hordaland

Vi tror kundene er best tjent med nettokontrakter - og helst i form av kvalitetskontrakt der markedet er i fokus. Bruttokontrakter har en rekke problematiske sider, og vi hevder at disse bør utredes før fylkespolitikerne tar sitt standpunkt.

Det er ingen grunn til å tvile på at fylkesadministrasjonen har de beste hensikter når de taler for å konkurranseutsette innkjøpene av transporttjenester. I Hordaland forvalter de i dag 339 millioner fylkeskommunale kroner, og det er både deres og vår plikt å nytte disse ressursene på best mulig måte for kundene. Men dersom fylkespolitikerne gir klarsignal om å kjøpe kollektivtjenester gjennom bruttokontrakter, kan dette få stikk motsatt virkning enn ønsket. Det vil være å overføre privat virksomhet til det offentlige. I andre land kalles dette planøkonomi. Vi advarer mot dette.

Ved en bruttokontrakt overføres markedsansvaret og risikoen til fylkeskommunen. Vi minner om at bruttokontrakter i Stor-Oslo i 1999 og 2000 akkumulerte et tap på 113 millioner.

En bruttokontrakt må administreres av et fylkeskommunalt selskap. Sammenliknet med andre norske fylker som har bruttokontrakter, må Hordaland ha minst 60 ansatte i et slikt selskap. Egne lønnskostnader blir høye - samtidig som det svekker de lokale selskapene.

Et administrasjonsselskap må bygge opp en ny merkevare - et «buss-selskap». Det koster mer enn vi tør spå. Bare lakkering av busser koster nesten 30 millioner.

Målinger viser at kunder i Hordaland er mer tilfredse enn kunder i Oslo og Vestfold. Dette viser at kvalitetsavtaler kan gi mer fornøyde kunder enn bruttokontrakter.

Underprising som et middel for å etablere seg i markedet er et velkjent fenomen fra Sverige og Danmark. Kapitalsterke, internasjonale aktører vil enkelt kunne skvise HSD og Gaia ut av markedet gjennom taktisk prising - for så å ta igjen det tapte når de er alene i markedet.

Møreforsking har nylig levert en evaluering av dagens ordning (med kvalitetskontrakt) til Hordaland fylkeskommune. De slår fast at kvalitetskontrakten har fungert bra i forhold til kundene og markedet. En annen viktig konklusjon er at dagens ordning har fått virke i for kort tid til å bli grundig evaluert.

Fylkesrådmannen ber om å få innføre anbud (og helst med bruttokontrakter) fra 2005. I mellomtiden skal kvalitetskontrakten fortsette. TL anbefaler at dagens ordning fortsetter til 2007, og at man i mellomtiden utreder og vurderer innkjøpsformer. Forskjellen er kun to år. Vi anbefaler politikerne at de ikke går inn for en innkjøpsordning med bruttokontrakter, fordi konsekvensene av dette ikke er godt nok utredet ennå. Det trengs mer tid for å unngå store og utilsiktede konsekvenser for kollektivreisende og skattebetalere.