Allerede nå ser vi resultatet: Hun må kutte ned på alle fronter, og det på en maksimalt uheldig måte, midt i et budsjettår. Ingen skånes. Også viktige primæroppgaver for kommunen som skole og eldreomsorg kuttes drastisk.

Dette er etter Høyres mening et eksempel på hvordan en kommune ikke skal styres. Opp som en løve og ned som en skinnfell er muligens OK for Strøm-Erichsen & Co, som i det minste får solt seg i glansen av hyggelige forslag i noen måneder, men for innbyggerne og kommunens ansatte er dette dramatisk. Det er dramatisk når man må kutte drastisk i tjenesteproduksjonen halvveis i budsjettåret. Det er dramatisk når for eksempel barn blir gående uten undervisning og må sendes hjem uten tilsyn når en lærer er syk, fordi det ikke finnes midler til vikarer.

Finnes der en annen måte å gjøre det på? Ja, selvsagt gjør det det:

Byrådet må arbeide frem realistiske budsjetter som det går an å styre etter. Glem egenmarkeringer og fine bilder i avisen, og konsentrer dere om å få frem de faktiske rammene.

Vær villige til å prioritere. Det betyr at dere må bestemme dere for hva dere mener er viktigst, og hva som er mindre viktig. For eksempel har Høyre i sine alternative budsjetter en rekke forslag der vi vil kutte. Kutt som gjør det mulig for oss å prioritere skole og eldreomsorg.

Kommunen må fornyes og effektiviseres. Statsråd Viktor Norman har på en forbilledlig måte satt i gang et fornyingsprogram for statens ansatte. Tilsvarende må gjøres for Bergen kommune. Viktigst må være å få delegert ansvar og myndighet nedover i systemet, slik at man får mer effektiv beslutningstaking og en mindre topptung organisasjon.

Bruk virkemidler som anbud og kjøp av private tjenester. Strøm-Erichsens byråd har satt foten ned for videre bruk av anbud i Bergen kommune. Dette er en utrolig meningsløs og dogmatisk beslutning fra Arbeiderpartiet sin side. Bruk av konkurranse er noe som har gitt både reduserte kostnader og bedre tjenesteproduksjon i andre kommuner. Og som nevnt — sparte penger gir mer til kommunens primæroppgaver som skole og eldreomsorg.

Sist men ikke minst. Få fart i næringspolitikken. Det er utviklingen innen næringslivet som kan gi større inntekter til Bergen i fremtiden. Når for eksempel Stavanger og Oslo har høyere inntekter enn oss, så har det sammenheng med det lønnsnivå som næringslivet er villig til å betale, og de skatteinntektene dette gir kommunen.

Dessverre er det lite eller intet som tyder på at Arbeiderpartiet med Strøm-Erichsen sitt byråd vil klare de tøffe omstillinger som må til i Bergen. Løsningen må være at velgerne ved neste valg gir mandat til et bredt sammensatt ikke-sosialistisk byråd der Høyre får en sentral posisjon.

Høyre mener det er urealistisk å løse kommunens økonomiske problemer slik byrådet turer frem. Det trengs en større omstilling av kommunen med fokus på mer effektiv drift, mer tjenesteproduksjon og mindre byråkrati, mer ansvar og myndighet til den enkelte ansatte, bruk av konkurranse og anbud og en klar politisk prioritering når budsjettene lages.

Av Martin Smith-Sivertsen,bystyremedlem for Høyre