Foranledningen er selvsagt de erfaringene man høstet etter det vellykkede Cutty Sark-arrangementet i sommer. Dette er en viktig debatt – en debatt som bør holdes varm fordi den ikke bare gjelder Bryggens framtid, men er i stor grad også knyttet til vesentlige miljø— og trafikale tiltak som må iverksettes i bysamfunnet. Som Per Jon Odéen tar opp i sitt «innblikk» 6. august, er det også en hake dersom en allerede nå skulle stenge Bryggen for trafikk.

Miljøbelastningene for de områder som skulle være alternative transportkorridorer for trafikken utenom Bryggen, vil bli ganske store. Sett i lys av en slik, etter min vurdering riktig erkjennelser, er det derfor nokså underlig at Bergens Tidende på lederplass 1. august slår til lyd for at en skal droppe realiseringen av Skansetunnelen. Det er ikke vanskelig å slutte seg til synspunktet om at antallet privatbiler bør reduseres i Bergen sentrum – det er jo òg nedfelt i politiske vedtak. Men da må også forutsetningen være at det blir lagt til rette for alternative løsninger og omkjøringer.

Skansetunnelen er en slik forutsetning. Like viktig er at i det politiske lederskap er vilje til å holde fast ved de uttrykte målsettinger om realisering av de til nå vedtatte parkeringsanlegg i sentrale bydeler.

Mulighetene for å nå målsettingene er der – men det krever at en holder fast ved det som er lagt til grunn i de vedtak som er fattet. I Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er det forutsatt at det skal brukes 600 millioner til tiltak i sentrum. Her er både Skansetunnel, sykkeltraséer, kollektivtiltak i sentrum, gateopprustning og opprustning av Torget/Bryggen inkludert.

Kan vi så ikke gjøre noe før alt dette er på plass? Jo, det kan være en idé å prøve ut byråd Tom Knudsens tanker om å stenge Bryggen for privatbiler i helgene. En slik prøveordning vil ikke hindre næringsinteressene og kanskje vil heller ikke miljøbelastningene for alternative omkjøringsområder bli så store. Men en slik ordning må ikke bli en sovepute. En prøve vil vi få i nær fremtid – lørdag 22. september blir det jo bilfri by og kollektivtrafikkens dag.

Alle kan sikkert enes om at det haster med å komme i gang med arbeidet for en bedre trafikkavvikling og et bedre miljø i Bergen sentrum. Kollektivtrafikken må få preferanse fremfor privatbilen. Derfor er det så viktig å stå samlet om det som det er bredt flertall om, både det Bergen bystyre og Hordaland fylkesting har sagt om Bergensprogrammet. Ja, i Stortinget, har sågar i samband med behandling av Nasjonal Transportplan, alle partier uten Frp, sagt at de snarest vil ha frem en egen stortingsproposisjon om Bergensprogrammet, hvor også realisering av Skansetunnelen er innbefattet.

Arbeidet med stortingsproposisjonen går sin gang – men det ville neppe skade om byens politiske ledelse tar noen raske telefoner til Samferdselsdepartementet for å minne om at arbeidet må ha den største oppmerksomhet. Det er òg viktig at de nyvalgte stortingsrepresentantene fra Hordaland får den nødvendige innføring i viktigheten av å få Bergensprogrammet snarest vedtatt i Stortinget.

Det gjelder så vel miljøtiltak i sentrum, Skansetunnelen, som bybane og oppstart av Ringveg vest. Mitt håp er at de 17 nyvalgte representantene fra fylket finner denne viktige saken for bysamfunnet Bergen som den første saken de vil stå sammen om. I alle fall bør 12 av disse, representantene fra H, Ap, KrF, V og Sp, kunne stå samlet.

Jo hurtigere tiltakene i sentrum er på plass, kan en få til en permanent trafikkavlasting over Bryggen. Da kan også arbeidet med å få utviklet byens perle starte opp for fullt.

Når det er sagt – er det heller ikke vanskelig å slutte seg til Per Jon Odéen sine tanker og spissformuleringer om både politiske vedtak og alle de planene som har vært lansert om hvordan trafikken i sentrum best kunne løses. Flere må her være villige å ta et ansvar, ikke minst den gruppen undertegnede tilhører. Men også pressen, i første rekke Bergens Tidende, må ta på seg et ansvar når de i mange sammenhenger har vært med på å skape forvirring, slik jeg mener de gjorde med sin lederartikkel 1. august.

Som tidligere sagt; nå gjelder det å stå samlet om de løsninger som er meislet ut for byens sentrum gjennom grundig behandling i bystyre og i andre folkevalgte organer. Så til slutt en presisering; en klar forutsetning for at Bryggen og byens sentrum skal skånes er blant annet at Skansetunnelen blir realisert. Debatten om en videre utvikling av Bryggen-området må det være mulig å komme med ved et senere høve.

Av Arne Jakobsen, Ap