debattAv Sturla Henriksbø,sentralstyremedlem i Kristelig Folkepartis Ungdom

Samtidig ser vi en voksende politikerforrakt bre seg over hele landet, og folk flest virker oppgitte over de folkevalgtes manglende handlingskraft. Samtidig viser alle analyser at vi alle i mindre grad enn tidligere deltar i samfunnsdebattene. Synkende medlemstall i politiske partier og frivillige organisasjoner, samt stadig lavere valgdeltakelse er symptomer på en økende likegyldighet i samfunnet.

Det manglende oppmøtet ved stortings— og kommunevalg er en trussel for demokratiet, og må tas på alvor. Vår samfunnsstruktur bygger på at folket selv gjennom et representativt demokrati tar ansvar for prioriteringene i samfunnet ved å stemme de best egnede representantene inn i storting og kommunestyrer, og følger dem opp med innspill og tilbakemeldinger. Dersom kun et mindretall benytter seg av stemmeretten, kan dette føre til en skjevhet i forholdet mellom de beslutningene som tas og folk flests meninger. Dette fører igjen til en økende frustrasjon over politikernes vedtak, og politikerforakten blir ytterligere forsterket.

Særlig blant de yngste av de stemmeberettigede er valgdeltakelsen faretruende lav, noe som faktisk kan bli et alvorlig problem i fremtiden. Hva kan så årsaken til den lave stemmedeltakelsen være? Egoisme eller en slags «la det skure»-holdning hos oss unge i samfunnet? Eller er det formen på det politiske budskapet som ikke har klart å følge med i tiden? Flere analyser og meningsmålinger viser at de som velger ikke å stemme, føler seg uvitende om de sakene som debatteres, og sier at de ikke føler seg kvalifisert til å ta et standpunkt. Jeg tror likevel ikke det kun er politikernes formidlingsevne som må ta all skylden her. Vi har selv et ansvar for å gjøre oss opp en mening om hvem vi ønsker skal forvalte ressursene i samfunnet og lage spillereglene for borgernes samhandlinger. Stemmeretten er en borgerplikt, og noe som forplikter!

Foran oss ligger valgkampen, og partiene har allerede begynt å forberede seg ved å sette profilsaker på dagsordenen. Tiden frem til valget i høst er lang nok til at folk flest har mulighet til å finne ut hvilke partier de sympatiserer med og ser på som mest ansvarlige for samfunnsstyringen. Jeg har lyst til å oppfordre alle andre ungdommer til å bruke tiden fornuftig og følge med i mediebildet. Bruk din vei til innflytelse - bruk stemmeretten!