Det er Vegdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning som nå er blitt enige om et opplegg.

Direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning forteller til Bergens Tidende at bare enkelte små detaljer gjenstår før avtalen mellom de to direktoratene er i boks.

Da Stortinget ga sin tilslutning til at Riksvei 7 kan vinterbrøytes på Hardangervidda for å forske på eventuelle effekter for villreinen, var det knyttet en forutsetning til dette. De to direktoratene skulle samarbeide om opplegg for stans i brøytingen og stengning av veien dersom det forstyret villreinen. I lang tid har de to direktoratene har vært sterkt uenige om de praktiske konsekvensene av Stortingets forutsetninger.

— Nå har vi i prinsippet en omforent oppfatning om opplegget og en avtale klar. Bare små detaljer gjenstår, sier Sollie.

1000 dyr betyr stopp

— Opplegget går ut på at personell fra Statens Naturoppsyn (SNO) skal overvåke en sone på 10 km på begge sider av Rv 7 på den aktuelle strekningen. Hvis et minimumstall på 1000 villrein - 20 prosent av bestanden - kommer inn i en sone som er syv kilometer bred på begge sider av Rv 7, kan veien midlertidig stenges. Den vil bli åpnet først når dyrene er ute av sonen, forteller hun.

— Det er viktig å understreke at vi er enige om at stengning kan gjennomføres både når det er grunn til å tro at villreinen ønsker å oppholde seg for å beite innenfor sonen på syv km, eller at flokken(e) har gjort gjentatte forsøk på å krysse riksveien, men er blitt skremt tilbake av trafikken. Satellittbilder har påvist at selv om det er svært gode villreinbeiter i denne sonen, skyr dyrene å oppholde seg der.

Naturoppsynet overvåker

— Hvordan skal SNO overvåke villreinflokkene?

— Det skal skje regelmessig, men med varierende hyppighet. Hvis det ikke er mange dyr i nærheten av de nevnte sonene og de er langt inne på Vidda, skal flokkene overvåkes en gang pr. uke. Men hvis de nærmer seg områdene og sonen på 10 km fra Rv 7, skal SNO foreta langt hyppigere overvåking, sier hun.

— Når veien blir stengt av hensyn til villreinen, vil vi varsle i god tid slik at brukerne av veien skal få tid til å tilpasse seg at Rv 7 ikke er farbar over Hardangervidda. God informasjon om stengning vil bli viktig slik at folk ikke skal bli overrasket over at veien ikke er farbar. Skulle noen biler bli stående fast etter veistengingen, skal vi hjelpe dem ut, sier hun.

Været et større problem

— Tiltak for å lette villreinens muligheter til å krysse riksveien vil også komme på tale. Ett eksempel på det er at brøytekanter skal skjæres ned på steder der dyrene erfaringsmessig liker å krysse veien, sier Sollie.

— Det vi når gjør på Hardangervidda er meget interessant og nytt. Ingen andre dyrearter har fått lignende tiltak iverksatt for å verne dem. Men vi regner ikke med at det blir aktuelt å stenge veien mange ganger i løpet av vinteren av hensyn til villreinen. Dette er en høyfjellsovergang som er meget værutsatt. Jeg tror veien vil bli stengt på grunn av uvær langt oftere enn på grunn av villreinen, sier Sollie.