Ser man nærmere på årsaken til tilbakeholdelser, er det imidlertid grunn til å nyansere bildet noe. For en rekke skips vedkommende registreres det som tilbakeholdelse når en skade har skjedd til havs og det gjennomføres kontroll i første havn skipet går til for å få skaden utbedret. I andre tilfeller skyldes anmerkningen mangelfull fornyelse av sertifikater som utgikk på vei til havn. Dette behøver ikke å ha noen betydning for skipets og mannskapets kvalitetsmessige standard.

I andre tilfeller skyldes tilbakeholdelsen mindre tekniske mangler uten betydning for skipets sjødyktighet, mens det i atter andre tilfeller avdekkes alvorlige feil. Det er særlig de siste tilfellene med skip i kategorien substandard Norges Rederiforbund mener bør fjernes – både fra verdenshavene og de norske registerne. Derfor ønsker vi den skjerpede havnestatskontrollen som nå pågår velkommen. Vi har også støttet offentliggjøringen av resultater fra havnestatskontrollene som vi anser å være nyttig informasjon for befraktere og andre interesserte. At Bergens Tidende tar fatt i slik informasjon er en naturlig og viktig del av denne åpenheten. Forhåpentligvis vil oppslag som dette være med å bidra til at det ikke lenger lønner seg å drive substandard skipsfart.

Siden artikkelen om tilbakeholdelser av norske skip i Bergens Tidende 22. januar kan skape et inntrykk av at norsk skipsfart ikke tar kvalitet på alvor, finner jeg det nødvendig å komme med et par faktiske opplysninger.

Norge er i internasjonal sammenheng ensbetydende med kvalitetsskipsfart. Nettopp det er en viktig årsak til at Norge fremdeles er verdens tredje største skipsfartsnasjon.

Målt i antall tilbakeholdelser er Norge en av de beste nasjonene, med en gjennomsnittlig tilbakeholdelsesprosent langt under gjennomsnittet. Individuelle variasjoner vil oppstå fra år til år, og dessverre tyder tall fra den europeiske samarbeidsorganisasjonen Paris MoU på en svak økning i 2000. Hvorvidt dette skyldes spesielle forhold eller en økning i antall kontrollerte skip er foreløpig ikke kjent. I Asia og USA er tallene tilnærmet uforandret. Ser vi den norske flåten under ett, er konklusjonen at standarden er svært bra og vi opprettholder vår posisjon blant de beste nasjonene.

Men selvsagt er vi ikke fornøyd med dette. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, og den tar vi på alvor. Norsk skipsfart skal også i fremtiden fremstå med et kvalitetsstempel.

Leif Terje Løddesøl, president Norges Rederiforbund