Av Tom Skauge, bystyremedlem SV

En langsiktig effekt er den at bilkøene bare gjenoppstår på et nytt og mer uhåndterlig nivå. Dette er i ferd med å skje på nordre innfartsåre der køene øker i rushtiden om morgenen. Asfaltalliansen i Bergen (KrF, Ap, H, Bergen Næringsråd og Vegkontoret) har satset ensidig på vegbygging tilpasset bil. Kanskje kan man unnskylde partiene med at politikerne som for 15ý20 år siden vedtok planene om et tjenlig vegnett, ikke visste bedre.

Verre er det at bilkø i Bergen hos noen aktører muligens inngår som et politisk virkemiddel for å bygge enda mer veg. Alle vet at mannfolk mellom 40 og 50 år som står i kø med sin bil to ganger for dagen, kan utgjøre en formidabel politisk sprengkraft. Når Vegkontoret organiserer vegnettet slik at bussene blir fanget i de samme køene som bilene, er den politiske detonasjonen lett å forutse. Alle er enige i at det er uakseptabelt at arbeidsdagen blir forlenget hver dag på grunn av bilkø.

Hordaland vegkontor er mer eller mindre i gang med byggingen av to nye felt langs Sjølinjen fra Sørås til Fjøsanger, selv om Stortinget ikke har gitt klarsignal. Vegen skal innen 2015 gi plass til 70 prosent økt biltrafikk langs Nordåsvatnet. Vegdirektoratets faglige vurdering er at de 22 år gamle planene skal gjennomføres i ekspressfart uten at de blir gjennomgått på nytt. Men hvor skal trafikken mot sentrum gå?

Som kjent fikk ikke bergenserne et tjenlig vegnett slik de var lovet etter 15 år med bompenger. Ett av prosjektene som var planlagt var et kryss i to plan over Danmarks plass. Dersom dette prosjektet var godt faglig fundert for 15 år siden, er det sannsynligvis like nødvendig i dag for å unngå trafikkaos når biltrafikken over Fjøsanger skal økes kraftig. Det er imidlertid bare satt av penger til mindre justeringer i dette krysset i Bergensprogrammet det neste 10-år.

Etter mitt beste skjønn står vi overfor tre alternativer: 1) Danmarks plass-krysset og Bergensdalen får store køer med en økt forurensning i 10 år (til Bergensprogram 2 skal vedtas). 2) Asfaltalliansen venter til Danmarks plass-kaoset blir uutholdelig. Så skriker de på mer penger. Hvor skal de tas fra ý fra bybanen? 3) Alternativ 3 er en aktiv politikk for å redusere biltrafikken gjennom Bergensdalen ved å gi folk effektive og køfrie kollektivalternativ med gode terminaler for innfartsparkering (parkering med skyss). Vi sikrer valgfrihet slik at de som vil kjøre kollektivt skal få et godt tilbud.

En av de viktigste politiske aktørene i norsk samferdselspolitikk står på valg for Høyre i Hordaland ý Oddvard Nilsen. Han vil kanskje få ansvar for behandlingen av Bergensprogrammet i Stortinget kommende år. Jeg utfordrer ham til å svare på 3 spørsmål: a) Kan han akseptere alternativ 1 eller 2 for trafikkaos på Danmarks plass? b) Hva vil han gjøre for å bedre kollektivtilbudet i Bergen? c) Kan han ta ansvar for at motorvegen langs Nordåsvatnet blir bygget uten at planene blir konsekvensvurdert på nytt ý når vi nå vet at inntil 140 bergensere dør en for tidlig død av luftforurensning i Bergen hvert år?