Gjennom valg av aksjeselskap som selskapsform åpnes det opp for mulige private eiere, og styringsformen blir mindre politisk direkte enn ved kommunal virksomhet/foretak eller Interkommunalt selskap (IKS) som ville vært alternativet. Hans hovedbekymring synes å være at viktige beslutninger som berører innbyggernes velferd derved kommer ut av offentlig kontroll.

BiR har arbeidet med disse spørsmålene i halvannet år som følge av ny lovgivning som pålegger oss å endre selskapsform. Vi har konkludert med at aksjeselskap er den beste løsningen av følgende hovedgrunn: BiR er Norges største interkommunale virksomhet innen renovasjonsområdet. Sektoren er under stor omstilling som følge av endringer i forurensningsloven der alt næringsliv vil bli fritatt for kommunale renovasjonsordninger. Miljøverndepartementet har beregnet at inntil 30 prosent av dagens abonnenter da vil kunne velge fritt blant landets kommunale og private renovatører. BiRs ledelse og styre ønsker at selskapet er best mulig rustet i forhold til disse endringene, og har derfor valgt den selskapsformen som vi mener fremmer størst mulig konkurransedyktighet.

Aksjeselskapsformen endrer ikke på kommunenes ansvar etter nåværende og fremtidig forurensningslov. I henhold til denne plikter kommunene å legge til rette for renovasjonsordninger og fastlegge prisene for dette. Ordningene skal være fullt ut finansierte ved gebyr fra brukerne. I tråd med dette er det fortsatt enkeltkommunene i BiR som fatter vedtak om hente— og returordninger samt fastlegging av årlig gebyr. BiRs oppgave vil være å utføre tjenestene så kostnadseffektive som mulig. BiR har derfor de siste årene gjennomført omfattende effektiviseringstiltak. Dette er ikke gjort for å svekke de ansattes vilkår, men tvert imot for å sikre trygge arbeidsplasser under skiftende rammebetingelser. Som følge av as-et, øker også de ansatte innflytelse i bedriften ved at antall styremedlemmer fra de ansatte økes med én, og at de ansatte utgjør en tredel av bedriftsforsamlingen. Øvrige rettigheter og plikter beholdes selvsagt i tråd med de tariffavtaler som bedriften har inngått.

ATLE MARØEN,ADM. DIR. BiR DA