Av Elin Pedersen, jordmor og første prosjektleder for Storken

«Fylkestinget vedtek at det framtidige fødetilbodet i Bergens-området skal løysast ved utbygging av eit alternativt organisert tilbod for 1500 lågrisikofødslar ved Haukeland sykehus. Det er viktig at drift og organisering av den nye fødeeininga vert lagt opp slik at tilbodet framstår som eit reelt alternativ til dagens situasjon. Fylkestinget viser i den samanheng til dei føringar som fylkesrådmannen har lagt inn i sakspremissane.»

Hvordan var det i sin tid mulig å få politisk flertall for dette? Jo, det var tverrpolitisk enighet og press fra kvinnegruppen i Hordaland fylkesting. Kvinnene i Hordaland ville ha medvirkning og valgmuligheter under fødsel og barseltid, og ikke lenger finne seg i å bli oppfattet som pasienter som må innordne seg systemet i en høyteknologisk fødeavdeling med stor grad av verstefallstenkning.

Om ideologien for en lavrisiko fødeavdeling var følgende uttalt: Ideologien på en lettavdeling — med kun én- og tosengsrom - er at barnefaren skal ha mulighet til å være sammen med mor og barn i 1-2 døgn (24 timers innepleie).

En gir dermed foreldrene en god start sammen, slik at de kjenner trygghet og får selvtillit i sin nye foreldrerolle.

Familiens behov styrer omsorgen.

Familien/moren utfører sin egenomsorg så langt det er mulig etter sine ønsker og behov.

Familien medvirker til å planlegge omsorgen.

Personalet gir samtidig støtte og undervisning.

Ammende mødre gis kontinuerlig undervisning og støtte.

Det er, trolig for flere enn meg, ikke vanskelig å bekymre seg om fremtiden, og noen av mine bekymringer er disse:

Vil den ideologien som ligger til grunn for Storken bli videreført om den legges ned?

Storken er et barn av kvinnenes ønsker, kunnskaper og demokratiske rettigheter, hvordan skal vi på demokratisk vis kunne påvirke nå?

Ved statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten ble vi fratatt vår demokratiske rett til å velge hvem som skal styre, og derved muligheten til å påvirke. Vi må heretter slåss mot et profesjonelt styre som er upåvirkelig, og derved blir vi offer for den nye styringsformen.