Martin W. Kulild, assisterende direktør Bergen Kirkelige Fellesråd. Jeg går ut fra at det ikke på noen måte kan være overraskende for deg at økonomien i Kirken er svak, dette som en direkte konsekvens av tilsvarende svak kommuneøkonomi og statens behandling av Kirkens budsjett.

Jeg har videre forstått at du ønsker å rydde opp i forholdene ved å tilføre Kirken mer penger. I denne forbindelse vil jeg derfor minne deg om at som et godt alternativ til å lage nye ordninger som vanskelig kan gjøres målrettet, vurderer følgende:

Gjenoppretter endringen i statsbudsjettet fra forrige regjering (uten KrF) som ville endre tilskuddene til å være fordelt pr. medlem og ikke som nå med et stort grunntilskudd til hvert enkelt fellesråd og resterende del av tilskuddet fordelt pr. medlem. (Økning for Bergen ca kr 700.000 første år, stigende til 5 millioner etter overgangsperioden på fem år.) Ordningen slik den fungerer nå, stimulerer opprettholdelsen av eksisterende fellesrådsstruktur og forfordeler «små» fellesråd fremfor de store kommunene.

Korrigere for «grådighet» knyttet til overføring av midler fra Bergen kommune til staten. Feilen oppsto ved at staten beregnet fellesrådets utgifter knyttet til skyss og telefongodtgjøring til prestene i Bergen å være ca 1,6 millioner årlig, mens reell utgift for fellesrådet var ca kr 430.000. Staten gjennomførte en inndragning fra kommunen på ca 1,2 millioner!

Vinteren 2001 overfører staten arbeidsgiveransvaret for kateketer og diakoner til fellesrådene. Regningen dekkes første år, men i forlengelsen dekker staten kun generell prisvekst, ikke lønnsvekst. Når prisveksten er på ca 2,5 prosent og lønnsveksten generelt er på ca 7 prosent, oppstår på nytt tap for fellesrådene. For Bergen utgjør dette ca 200.000 for 2003.

Jeg imøteser ditt engasjement.