Alsaker ønsker ikke å kommentere kommunens budsjett i detalj på dette tidspunkt.

— Vi skal godkjenne det budsjettet bystyret vedtar. Derfor er det ikke riktig av meg å gå inn i budsjettet nå, sier Alsaker.

Fylkesmannens kontroll med budsjettet betyr at alle låneopptak og alle langsiktige økonomiske disposisjoner skal godkjennes.

Av de forhold i budsjettet som fylkesmannen sjekker for å avklare om de er realistiske er:

  • kommunens beregnede skatteinngang,
  • de øvrige frie inntektene,
  • beregning av rammetilskudd,
  • bruk av øremerkede tilskudd til psykiatri og eldresatsing,
  • om kommunen betaler avdrag i tråd med god regnskapsskikk og
  • at gjelden ikke øker særlig utover prisstigningen.

Det viktigste for fylkesmannen er at budsjettet går i balanse og at inntekter og utgifter er realistisk. Dessuten må kommune dekke inn de tidligere oppsamlede underskudd på over 100 millioner kroner.

Fylkesmannen fører også tilsyn med kommunenes eldresatsing. I den forbindelse har Alsaker sagt at kommunen har legger opp til bygging av færre omsorgsplasser enn det de totale rammen til Hordaland skulle tilsi.

På spørsmål om fylkesmannens uro på dette område står i en viss motstrid til fylkesmannens ønske om at kommunen drive i balanse, sier Alsaker.

— Kravet om et budsjett i balanse er et lovkrav som fylkesmannen ikke kan fravike. Politikerne må i fellesskap gjøre det beste ut av en vanskelig økonomisk situasjon. Da må alle sektorinteresser underordnes helheten.