— Selv om Kollevågen på Askøy i mange år var avfallsplass for Bergen kommune, så har Bergen kommune aldri gjort noe ulovlig i Kollevågen. Av den grunn mener Byrådet det ikke uten videre er Bergen kommune sitt ansvar å ta kostnaden med å sikre avfallet, sier byråd for tekniske tjenester, Nils Arild Johnsen, til Bergens Tidende.

Faktum er at miljøgifter fra Kollevågen siger ut i Byfjorden. Instanes AS har på oppdrag fra Bergen kommune laget en rapport om hva som trengs for å hindre miljøgifter i å slippe ut, og gjøre Kollevågen helt trygg for bading og andre friluftsaktiviteter.

Vil snakke med SFT

Løsningen Instanes skisserer går ut på å dekke til de gamle avfallsdeponiene helt ned til fem meter under sjøflaten. Pris: 50 millioner kroner. Rapporten har vært forelagt Byrådet, som skal gjøre vedtak i saken i neste uke.

— Vi vil sende Instanes' rapport over til Statens forurensningstilsyn. Samtidig vil vi ta opp samtaler med SFT om hvordan vil skal løse spørsmålet om ansvar og finansiering. Når det gjelder utslipp av miljøgifter i fjorden, må vi se dette i sammenheng med hele giftproblemet i fjordsystemene rundt Bergen, sier Nils Arild Johnsen.

Friluftsområde

Kollevågen ble tatt i bruk som avfallsplass for bergenserne i 1930 etter godkjente planer fra Askøy helseråd. Etter krav fra Askøy kommune ble deponiet avsluttet i 1975, og med tilskudd fra Miljøverndepartementet ble området opparbeidet til friluftsområde. Som sådant ble det åpnet i 1983, og området disponeres nå av Bergen og Omland Friluftsråd.

Ikke farlig å bade

De nye kravene om opprydding og sikring i Kollevågen er et resultat av en landsomfattende kartlegging av nedlagte deponier som SFT gjennomførte i perioden 1989-92. I Kollevågen ble det da funnet høye verdier av miljøgifter. SFT påla Bergen kommune som ansvarlig for deponiene å foreta tekniske undersøkelser. Disse viste at miljøgifter lekker fra det nedlagte deponiet til fjorden utenfor.

Nils Arild Johnsen understreker at det ikke er farlig å bade i Kollevågen. Men det forutsetter at det med jevne mellomrom legges ut nye lag med sand som hindrer badende i å komme i direkte kontakt med avfallsrestene.