Av Svein Davidsen,

hovedtillitsvalgt i BKK

Det er forunderlig at Høyres politikk ikke strekker seg lenger enn til å selge ut kommunale eierandeler av selskaper som er pilarer i norsk infrastruktur. Selskapene i BKK-konsernet danner grunnlaget for etablering av ny aktivitet i Bergens-regionen og er sentrale for å beholde det som er igjen av arbeidsplasser.

Salg av innflytelse i BKK innebærer salg av betydelig innflytelse på produksjon av elektrisk energi i Hordaland og i Norge, salg av innflytelse på nettstrukturen i regionen, salg av innflytelse på utbygging av bredbånd, salg av innflytelse på utbygging av fjernvarme, salg av innflytelse på BKKs store eierandeler i andre energiverk på Vestlandet og i utlandet, samt salg av innflytelse i Naturgass Vest og den betydelige utviklingen som ligger i dette selskapet. Kort sagt, salg av en betydelig mulighet til å kunne påvirke energi— og kommunikasjonsutviklingen på Vestlandet.

Det er likevel ikke bare et spørsmål om salg av innflytelse på infrastrukturen i regionen, men vel så mye et spørsmål om innflytelse på utviklingen av arbeidsplasser i og utenfor BKK.

Et fremtidig salg vil også være et salg av fremtidige skatteinntekter, som kan bety et stort tap bl.a. for Bergen.

Kraftforsyningen har vært og er under kontinuerlig effektivisering. Siden 1993 har det vært en betydelig omstrukturering av energiverkene i regionen. Endringer og effektivisering har vært sentralt for oss som arbeider i denne sektoren.

Vi som fagorganisasjon har vært en av drivkreftene i dette arbeidet, men vi er avhengig av stabilitet i eierskapet. Et flytende eierskap fører bare til usikkerhet og frustrasjon i arbeidssituasjonen. Høyres to representanter i BKKs styre har ikke gitt noen signaler om ytterligere salg av eierandeler. Det er derfor med stor forundring vi nå registrer en debatt om dette tema generert fra sentralt hold i Høyre.

Kanskje er det bra dette utspillet kommer like før kommunevalget?

Høyre er opptatt av avkastningen i BKK. Det er relativt enkelt å beregne effekten av alternative pengeplasseringer på faste verdier, men glemmer ikke Høyre å ta høyde for verdiøkningen og inflasjonsutviklingen når de sammenligner avkastningen med en eventuell bankplassering? Hvordan vil Høyre verdifastsette avkastningen på infrastrukturen i Bergens-regionen, og hvordan vil Høyre verdifastsette prisutviklingen og innflytelse på denne i årene fremover?

BKK har tatt mål av seg til å øke eiernes inntekter fra selskapet. Styret og administrasjonen har gått for denne økningen, og vi som fagorganiserte deltar aktivt i prosessen. Men dersom dette kun er for å sikre en verdistigning i markedet for ytterligere salg, må vi kanskje revurdere vårt standpunkt. Eksemplene fra Televerket, Bravida, Hafslund, Mjellem & Karlsen, SAS m.fl., skremmer oss og stiller oss overfor et fremtidsbilde med «Bergen som filialby», hvor også en betydelig del av arbeidsplassene, styret og ledelsen befinner seg utenfor regionen.

Det må være klart for enhver at dette er en uheldig utvikling, som ingen i regionen er tjent med eller bør være interessert i å bidra til. Nå må kortsiktige økonomiske vurderinger settes til side for mer langsiktige, samfunnstjenlige målsettinger.