Av Kristin Knudsen,

musikkpedagog

Det poengteres at en sentral tanke bak hele prosjektet er at når barn får anledning til å prøve ut og oppdage egne evner innenfor ulike kunstformer, utvikler de også interesse og engasjement for kulturen. Dette er gledelig og viktig, fordi vi vet at det å oppleve kunst øker behovet for å oppleve mer kunst. Jo flere arenaer barn møter kunstuttrykk på, jo større referansebakgrunn og refleksjonsbakgrunn vil de utvikle, noe som igjen er med på å danne deres basis for fremtidig deltaking og bruk av ulike kulturuttrykk i denne byen.

Samtidig er barns hverdag i vår tid en relativ fragmentarisk virkelighet, i skolen utsettes de og deltar i diverse aksjoner og «uker»; matpakkeuker, u-landsaksjoner, aksjon nærmiljø, trafikkvettuker osv. Ikke et vondt ord om disse temaene; de er viktige og nødvendige. Men nettopp den tidsavgrensede «uken» kan til tider fortrenge det langsiktige, byggende arbeidet som er en vesentlig faktor i danningen av barn og unge. Dette gjelder også innenfor kunst— og kulturfeltet.

Delvis på denne bakgrunn undrer jeg meg litt over hvem som regnes innenfor og utenfor «de tunge» kulturinstitusjonene i denne sammenhengen, og slik er kvalifisert for presentasjon i dette fargerike hefte, som vi kan anta har en ikke ubetydelig PR-funksjon. Jeg savner kirken som tung kulturinstitusjon, som gjennom sitt tålmodige og utholdende arbeid med korvirksomhet for barn og unge i ikke liten grad har bidratt til mange kunst- og kulturbevisste borgere av denne byen. Jeg savner også Vest Norges Opera som allerede i sin årsmelding for fjoråret presenterer sin satsing på barn og unge innenfor operakunsten, både gjennom oppbygging av eget barnekor og gjennom bruk av barn og unge som statister i sine produksjoner.

Er dette et uttrykk for at man ser opera og kirkemusikk som kunstformer man antar ikke appellerer til barn og unge? Eller har man «glemt» å trekke disse inn på «barnekulturbylaget»?

Det skal derfor bli spennende å se hva de «tunge» kulturinstitusjonene vil presentere i sitt fargerike hefte som skal legges frem - om der er langsiktighet tenkt inn i deres satsing på barn og unge, og i hvilken grad de trekker inn barna som deltakere og medvirkende.