Arbeidet er tuftet på en uttalt kulturpolitikk der barns utprøving, deltakelse og opplevelse innenfor ulike kunstuttrykk og sjangrer står sentralt. Barn skal møte kunsten der det skapende arbeidet skjer og der kompetansen finnes. Dette arbeidet er både langsiktig og systematisk og et mål er at alle grunnskolens elever skal få nyte godt av de ulike formidlingsprogrammene.

I den nye kulturrapporten er formålet å presentere et utvalg av og vår erfaring fra noen nye veier i formidlingen i sjangrer og i samarbeid med institusjoner som tidligere ikke i samme utstrekning har vektlagt et slikt systematisk og langsiktig arbeid overfor målgruppen barn og unge. Det er ikke et uttrykk for dannelsen av «et nytt barnekulturlag» eller forsøk på å underkjenne noen kulturinstitusjoners barnekultursatsing som er utgangspunktet for trykksaken.

Tvert imot vil både kirkens, korenes og andre organisasjoners formidlingsarbeid også være svært viktige bidragsytere i vår alles felles visjon om å la barn få et godt forhold til kulturen i sin egen by. Det er mangfoldet, variasjonen, kvaliteten og kreativiteten som til enhver tid vil være avgjørende for å kunne lykkes i arbeidet. Fremtidens kulturby vil forhåpentligvis få både kompetente og kulturbevisste publikummere og utøvere.

BJØRN F. HOLMVIK,

KULTURDIREKTØR