Man kan gå inn og foreta de nødvendige omstillinger. Dette kan ofte være smertefullt på kort sikt, men vil helt klart gi de beste resultatene for byens innbyggere på sikt. Alternativt kan man opptre passivt og vente på at andre skal rydde opp i ens problemer. Det siste er en strategi jeg har liten sans for.

Bergen liker ofte å sammenlikne seg med Oslo, i mange henseender. Det er riktig — som byrådet hevder - at Oslo har mer penger å rutte med enn Bergen på de kommunale budsjetter. La meg forklare hvorfor:

For det første får Oslo et hovedstadstillegg på grunn av de spesielle utfordringene som byen har som Norges klart største, særlig hva gjelder sosiale utfordringer. Selv om Bergen helt klart har sine utfordringer å slite med på dette området, så er nok Oslos situasjon betydelig mer krevende.

For det andre så har Bergen et svært høyt antall elever i private skoler. Dermed får man trekk i de statlige overføringene tilsvarende det antallet elever som går i privat skole - men på den andre siden medfører dette også reduserte utgifter slik at det går opp i opp.

For det tredje - og dette er det som utgjør den største forskjellen - så tjener oslofolk mer enn bergensere. Dermed betaler de også mer i skatt! Jeg skal ikke gå inn på en lang diskusjon om hvorfor det er slik, men mye kan skyldes at man i Oslo har vært bedre til å legge til rette for næringsutvikling og dermed mer lønnsomme arbeidsplasser.

Jeg har registrert at byrådet i Bergen har gjort det til et hovedanliggende å markere denne forskjellen for å forklare et anslått underskudd på 250 millioner kroner. Jeg synes at man derigjennom viser en svært passiv holdning til de problemer Bergen står oppe i. Sammenlikner vi med Trondheim - som har et lavere inntektsnivå enn Bergen - så forventer Trondheim å gå noenlunde i balanse for 2002. Kanskje blir man ikke populær av å måtte ta en del vanskelige avgjørelser, men politikk handler også om å prioritere, enten man er lokalpolitiker eller rikspolitiker.

Som sagt er jeg fullt klar over at den økonomiske situasjonen er vanskelig i mange kommuner. Dette har mange årsaker som det blir for langt å komme innpå her. Men jeg vil understreke at kommunene har hatt en kraftig inntektsvekst de siste årene og samtidig en kraftig vekst i antallet ansatte. På samme tidspunkt har produktiviteten gått ned (med unntak av i barnehagesektoren), det vil si at man ikke har fått like mye igjen i økt tjenesteproduksjon som man har tilført av nye ressurser. Når Bergen kommune forventer en inntektsvekst på 8,2 prosent fra 2002 til 2003 (iflg. byrådets egne tall ved budsjettfremleggelse) og likevel har store problemer med å få økonomien til å gå i hop, da må en jo spørre seg hvordan pengene blir brukt.

Bergen kommune har lagt inn en søknad om 100 millioner mer fra staten. Jeg og min fagavdeling i departementet har tatt en svært grundig vurdering av Bergens søknad om mer midler. Ut fra den søknaden er det ikke noe grunnlag for at Bergen skal få mer midler. Skal det gis ekstraordinære tilskudd til enkeltkommuner, så må det være en ekstraordinær situasjon som kommunen selv ikke er skyld i. De utfordringer som Bergen lister opp i sin søknad er de samme utfordringer som andre kommuner også står overfor.

For øvrig tar Bergen opp Bergen kommune opp de politisk valgte ulikhetene i inntektssystemet som gjør at Bergen må være med å finansiere utjevning til små kommuner og Nord-Norge. Dette er ulikheter som er vedtatt etter initiativ av tidligere Ap-regjeringer. Jeg kan ikke gi ekstrapenger til Bergen for å motvirke effekter av en politikk som et bredt flertall på Stortinget har ønsket. Likevel har denne regjering grepet fatt i noe av dette og lagt inn midler til et ekstra storbytilskudd som skal dekke de særskilte utfordringene som storbyene står overfor, blant annet innen rus og psykiatri og gjort endringer som har gitt bedre uttelling for kommuner med vekst, herunder Bergen.

Jeg registrerer at finansbyråd Trond Tystad i BT uttaler at han «har gitt meg opp» og nå vil løpe til Stortinget for å be om mer penger til Bergen. Det er han selvsagt i sin fulle rett til å gjøre. Men hadde jeg vært ham, så ville jeg faktisk brukt tiden på rydde opp i eget hus. Aps egne forslag i Stortinget ville heller ikke vært i nærheten av å dekke opp det underskuddet Bergen har. Det forteller vel kanskje at han og det Ap-dominerte byrådet i Bergen bør konsentrere seg om jobben å rydde opp i eget bo.

Regjeringen har lagt frem eller kommer til å legge frem en rekke forslag som skal gi kommunene mer handlingsrom, for eksempel et nøytralt momssystem for om man velger å kjøpe tjenester fra private eller produserer dem selv, vi gir kommunene forhandlingsansvar for lærerne, vi reduserer øremerkingen av midler for å nevne noe.

Men kommunene har også stor frihet i dag for hvordan de vil organisere seg. Bergen kommune bruker denne friheten i liten grad. Når blant annet flertallet i bystyret ikke vil konkurranseutsette på prinsipielt grunnlag, må jeg stille spørsmål med om byen bruker innbyggernes penger på en god nok måte. Det store budsjettunderskuddet i Bergen tyder på dårlig økonomisk styring. Det ansvaret må byrådet selv ta og lære av de kommuner som har omstilt seg.