Av Helge Borgen

Etter at svært mange byer over hele verden — og mange mindre enn Bergen - har innført eller gjeninnført «moderne trikk», opplever disse byene en renessanse som bosted, arbeidssted og møtested under mottoet: «By med trikk gir bedre liv for alle.»

De fleste er enige om at bytrafikken kveler byene hvis ikke det blir tatt noen nye grep. I Bergen er det for første gang på lange tider gjort et vedtak om «Bergenspakken» som kan gi et bedre bysamfunn både på kort og lang sikt. Hvordan er det da mulig at Høyre nå før valget vakler og viser så lite forståelse for vedtakets innhold?

Holdningen røper manglende innsikt om hva et bybanesystem - først mot sør - og senere i alle hovedretninger, kan bety for bysamfunnet Bergen.

Det er ikke denne saken som vil svekke byens økonomi. Tvert imot, det må være et samfunnsøkonomisk tankekors for byens politikere i dag å drive en by med bare 12 prosent kollektivandel; vi ligger vel på jumboplass blant europeiske byer av tilsvarende størrelse. Hva koster det i ulemper for en stor del av befolkningen når det ikke finnes gode nok alternativer til å sitte i kø på motorveier eller være på jakt etter parkeringsplass i en stadig mer forurenset by?

Det må være et alvorlig tankekors at frem til 1960-70-årene var byens infrastruktur for transport intakt som et komplett system, med trikk, buss, tog, byferger og fjordabåter som deler av samme sak. Kollektivandelen var over 40 prosent og Bergen var blant de beste byene i Skandinavia.

Trikk/bybane har den suverene egenskap at den kan frakte mange mennesker hurtig, rimelig og forutsigbart, med minimale ulemper for byen. Sammen med det sekundære bussystemet kan vi på litt sikt få et transportnett som dekker hele byområdet likeverdig.

Men hvor har de det fra, de politikere som hevder at et fremtidig kollektivsystem i Bergen skal gå med overskudd, eller være bedriftsøkonomisk lønnsomt? Målet må jo først og fremst være samfunnsøkonomisk lønnsomhet som gir en indirekte gevinst for bysamfunnet.

En kan f.eks. betrakte bybane- og buss-systemet som del av byens infrastruktur - på linje med elenergi, varme, vann, avløp og gate-/sykkelnett. Når vesentlige deler av dette mangler vil byen ganske enkelt stagnere. Kan det tenkes at det er dette vi har sett tegn på i Bergen i de siste tiårene? Holder vi ut å bo i Bergen, på tross av elendige valgmuligheter når vi skal forflytte oss fra A til B?

Jeg undrer meg over om en del av byens politikere og befolkning er klar over hvor mye det er å ta igjen. For å komme tilbake blant de beste i Skandinavia, for ikke å snakke om de beste i europeisk målestokk, må vi helst firedoble kollektivandelen; m.a.o. komme opp på over 40 prosent av den samlete persontransport.

Med buss alene er dette en umulighet i Bergen. Men med kombinasjonen bybane/buss er det faktisk realistisk.

Den forventete økning i persontransporten kan i prinsippet fanges opp av det nye kollektivsystemet og behovet for nye veianlegg vil avta dramatisk. Det er jo nettopp dette som er poenget fra regjeringens side.

På en slik bakgrunn oppleves det som politisk uansvarlighet når Høyre med Monica Meland i spissen ikke våger å gi sin uforbeholdne støtte til bybaneprosjektet.

Arbeidet med finansiering og høy grad av statlig medvirkning er naturligvis viktig.

Å forskjellsbehandle Oslo og Bergen er selvfølgelig helt uakseptabelt.

Men dette må ikke forkludre hovedsaken; at Bergen nå står overfor det viktigste veivalg på lange tider.

JA TIL BYBANE betyr starten på en ny epoke der veibyggingen i Bergen ikke lenger kan skje på bekostning av kollektivsystemet og de myke trafikanter.

Det er en helhetlig by og et helhetlig, nyansert transportsystem som nå må prioriteres. Med faste linjetraseer og høy forutsigbarhet i frekvens og reisetid vil byens befolkning om noen år kunne oppleve en enorm forbedring i forhold til dagens situasjon.

Bybane er overlegent den mest effektive transportform i mellomstore byer. Den bruker liten plass i forhold til sin kapasitet, er stillegående og skaper ingen forurensning.

Dessuten har den sjel ; folk blir glad i den fordi den hører hjemme i byen!

Vi liker å kalle oss «kulturby nr. 1».

Med bybane som ryggrad kan Bergen igjen bli attraktiv i videste forstand fordi den også blir funksjonell. Linjen til Nesttun-Lagunen er kun første skritt på veien.

Et nei til dette er et nei til Bergen som en by for fremtiden!

Godt valg!