Av Gudrun E. Hanssen, Lærerforbundet Bergen

De tusen blomster skulle blomstre til beste for bydelens innbyggere. Etter snart et halvt års drift begynner slagordet å få et nytt og dystert perspektiv. I stedet for mangfold og utvikling, ser vi at tjenestetilbudet reduseres gjennom budsjettkutt som rammer hardt på flere områder. Målsettingene for bydelsreformen var: * økt lokaldemokrati * bedre tjenestekvalitet * mer effektiv ressursutnyttelse * bedre arbeidsmiljø Er det økt lokaldemokrati når politikere på bydelsnivå selv får fordele armoden? Hvordan skal man oppnå bedre tjenestekvalitet når utgangspunktet er underskudd i millionklassen? Er det effektiv ressursutnyttelse at åtte bydelsadministrasjoner — og politikere - strever hver på sin plass med å få endene til å møtes? Er målsettingen om bedre arbeidsmiljø for de ansatte kun et alibi for en reform som nå rammer både ansatte og brukere? Desentraliseringen medfører i realiteten en oppsmuldring av ansvar i kommunen, og fører til at såkalte svake grupper blir satt opp mot hverandre innenfor hver bydel. Forslag om nedskjæringer rammer også skolesektoren. I løpet av de siste årene har timetildelingen per elev i Bergen blitt redusert gjennom lavere rammetimetall og ved å fylle opp klassene til randen. Til tross for at skolesektoren har holdt seg innenfor budsjettrammene, salderes nå budsjettunderskuddet fra andre sektorer ved å kutte i skolenes samlede undervisningstimetall. Dette er allerede en realitet i våre største skolebydeler Åsane og Fana. Det betyr at utgangspunktet for et likeverdig skoletilbud i Bergen kommune er borte. I sterk kontrast til dette har bystyret i mai i år vedtatt å arbeide for en opptrappingsplan for rammetimetallet for å gjøre Bergen til den beste skolebyen blant storbyene i Norge. Øverste ansvar for all virksomhet i Bergen kommune ligger hos de sentrale politikerne i bystyret, og fra mandag 26. juni er den utøvende myndighet plassert i det nye byrådet. De utfordres til å sikre et godt og likeverdig skoletilbud i hele Bergen i tråd med bystyrets vedtak.