En viktig faktor ved behandling av slagpasienter, og muligheten for rehabilitering, er den tid som går fra symptomene begynner til pasienten får behandling. Hurtig diagnose og riktig behandling i akuttfasen vil derfor øke pasientens sjanser for overlevelse og rehabilitering, uansett alder. Haukeland sykehus arbeider kontinuerlig for at alle slagpasienter skal få et best mulig tilbud, både i akuttfase og ved oppfølging.

Hjerneslag er en hyppig forekommende sykdom. Den kan ha alle grader, fra de lette tilfeller hvor symptomene går mer eller mindre tilbake i løpet av meget kort tid, til de mest alvorlige som kan føre til døden eller til høy grad av uførhet.

På Haukeland sykehus får vi innlagt ca 800 pasienter med hjerneslag hvert år. Ca 2/3 av disse kommer til Nevrologisk avdeling og 1/3 til Medisinsk avdeling. Alle – uansett alder – mottas som øyeblikkelig hjelp. De blir alle undersøkt av lege ved innkomsten, og det blir tatt computertomografi (CT) av hjernen som ledd i utredningen. Den medikamentelle behandlingen i akuttfasen er den samme ved de to avdelinger, men ved Nevrologisk avdeling blir i tillegg enkelte pasienter tatt med i spesielle behandlingsopplegg.

I en slagenhet er hele personalet trenet på behandling og overvåking av slagpasienter. Ideelt skulle også alle slagpasienter på Haukeland blitt mottatt i en egen slagenhet. Haukeland sykehus har i flere år ment at oppbygging av en spesiell slagenhet bør være en prioritert oppgave og har allerede i 1996 oversendt konkrete planer for dette til Hordaland fylke.

De fleste større sykehus i Norge arbeider med eller har bygget ut slagenheter, enten i nevrologiske eller i medisinske avdelinger. På Haukeland sykehus er det Nevrologisk avdeling som særlig har arbeidet med dette. Avdelingen har bygd opp kompetanse og et eget program for utredning og behandling av pasienter med hjerneslag. Denne spesielle kompetansen er selvsagt tilgjengelig også for slagpasienter som innlegges i Medisinsk avdeling.

Inntil en slagenhet er etablert ved Nevrologisk avdeling, vil Medisinsk avdeling og Nevrologisk avdeling samarbeide om pasientene. Etter klinisk undersøkelse i den akutte fase og diagnostisering ved computertomografi vil en samlet medisinsk vurdering være av betydning for hvilken behandling pasienten bør få. Noen pasienter som blir innlagt med diagnosen hjerneslag har også andre, og til dels alvorlige sykdommer som kan påvirke forløpet av hjerneslaget. Derfor vil mange av disse pasientene bli innlagt i en av de indremedisinske avdelingene (Medisinsk avdeling, Hjerteavdelingen eller Lungeavdelingen) uansett alder.

Nevrologisk avdeling tar mot de aller fleste yngre slagpasienter og hver annen slagpasient i alderen 60 til 100 år. Det er grunn til å understreke at det er en samlet medisinsk vurdering som avgjør hvor pasienten bør plasseres.

Nevrologisk avdeling har i mange år deltatt i en internasjonal utprøving av medikamenter som kan løse opp tromber i blodårene. Men slik behandling kan bare gis til en liten gruppe slagpasienter, vanligvis under 5 prosent, uten hensyn til alder. For alle slagpasienter blir det gitt et systematisert behandlingsopplegg, og Haukeland sykehus arbeider kontinuerlig for at alle slagpasienter som innlegges skal få det best mulige tilbud.

Jan Olofsson, Svein Ødegaard, Johan A. Aarli, sjeflege, avdelingsoverlege, avdelingsoverlege, Medisinsk avdeling. Nevrologisk avdeling