Samhandlingen mellom den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er i mange tilfeller ikke god nok. Resultatet kan være dårligere behandlingstilbud gjennom unødvendige innleggelser i sykehus, for tidlig utskrivning fra sykehus og mangelfull oppfølging fra hjemmesykepleie, sykehjem og legetjenesten.

Det er behov for en grundig gjennomgang av hvordan helsetjenesten fungerer for pasienter som trenger hjelp fra flere nivåer og fra ulike tjenester. Derfor nedsetter regjeringen nå et utvalg som skal vurdere endringer i rammebetingelser for å bedre samhandlingen mellom kommunene og de statlige helsetjenestene.

De som vil ha størst fordel av et bedre og tettere samarbeid er eldre med sammensatte lidelser, kronisk syke, funksjonshemmede, rusmiddelmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser.

For tiden skjer det store endringer i helsetjenesten. På den ene siden skjer det en desentralisering av tjenester som hittil bare har vært gitt på sykehus, blant annet dialyse og cellegiftbehandling. Vi har også kommuner som ønsker å påta seg oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, bl.a. innen psykisk helsevern. På den annen side har Stortinget vedtatt å flytte ansvarsområder fra kommunene til staten, ved at ansvaret for de kommunale fødestuene flyttes til regionale helseforetak. Fylkeskommunens ansvar for helsetiltak for rusmiddelmisbrukere flyttes også helt eller delvis over til staten. Det er mange gråsoner mellom kommunenes og statens ansvar, og grensene flyttes stadig i takt med den medisinske, teknologiske og organisatoriske utviklingen.

Regjeringen ønsker å gi folk en best mulig behandling nærmest mulig hjemmet — gjerne i hjemmet. Derfor vil et viktig mål for utvalgets arbeid være å få til en mer optimal ressursbruk hvor pasienten behandles på lavest mulig nivå nærmest hjemmet. Utgangspunktet for utvalgets arbeid vil naturligvis også være de reformene som nylig er gjennomført i sektoren, blant annet fastlegereformen, etablering av regionale helseforetak, forslagene som kommer i stortingsmeldingen om inntektssystem for spesialisthelsetjenesten og den vedtatte rusreform I. Utvalget skal legge til grunn hovedtrekkene i dagens funksjonsfordeling mellom kommunene og staten, som har ansvar for spesialisthelsetjenesten.

Utvalget skal vurdere økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidler som kan stimulere til bedre samhandling mellom ulike aktører og nivåer i helsetjenesten. Vi ønsker svar på om det er lover og forskrifter som gjør det vanskeligere å samarbeide om en best mulig behandling av pasienten, og om det er organisatoriske hindre. Vi vil dessuten vite mer om det kan finnes økonomiske motivasjonsfaktorer som fremmer samarbeidet mellom tjenestenivåene.

Medlemmene i utvalget blir sammensatt av brukerrepresentanter, tjenesteytere fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Utvalget skal levere sine forslag til oss innen utgangen av 2004.