DEBATT

Av Torild Skogsholm (Venstre), samferdselsminister

Egil Otter og NAF vil ha bedre samferdsel og tryggere veitrafikk. Det er bra. Men Egil Otters elendighetsbeskrivelse av dagens tilstand, i Aftenposten 29. september, henger ikke sammen med virkeligheten.

Det er helt riktig at jeg mener fremtiden for storbyene ligger i bedre kollektivtransport. Ensidig satsing på veibygging kan ikke løse trafikkproblemene her. Der folk bor tett må vi velge de smarteste løsningene for renere miljø, bedre helse og god bruk av knappe arealer. Men jeg har aldri, som Otter hevder, sagt at kollektivtrafikk skal erstatte veisatsing i hele landet. I det langstrakte landet vårt, særlig på de viktige transportårene mellom regionene, er et bedre veinett helt nødvendig. Derfor har regjeringen, selv i stramme statsbudsjetter som har fått rente og kronekurs ned, økt bevilgningene til veinettet i 2002 og 2003. I år bevilger staten om lag 11.500 millioner kroner til riksveinettet.

Regjeringen har fremskyndet utbygging av de mest trafikkerte tofeltsveiene til veier med fire felt og midtdeler. Det gir bedre trafikksikkerhet der flest ferdes. I tillegg gjennomfører vi en rekke store, nye prosjekter på E 6, E 18, E 39 og andre deler av stamveinettet i alle deler av landet.

Også på de øvrige veiene satses det nå mer på forbedringer for å øke trafikksikkerheten. Det vil nå bli bygget mange mil med midtdelere på tofeltsveier med stor trafikk. Det skal satses mer på profilerte kantlinjer, utretting av krappe kurver og oppsetting av rekkverk der det ofte skjer ulykker. Regjeringen har også stått for en historisk høy satsing på rassikring — som gir trygghet for liv og sikrer bosetting i distriktene.

Regjeringen har reformert Statens vegvesen for å få mer ut av hver krone vi bruker. Dette gir resultater: Kostnadene ved veivedlikehold ser nå ut til å gå ned med 10 til 15 prosent. Det kan frigjøre flere hundre millioner kroner hvert år til bruk ute på veiene. Sammen med økte bevilgninger vil det gi mulighet for å ta igjen etterslepet i veivedlikeholdet, for eksempel ved å legge mer nytt asfaltdekke. Bedre veivedlikehold har ikke samme politiske «symbolkraft» som nye veier - men jeg vil likevel prioritere det, fordi det er det aller viktigste for de fleste trafikanter.

Da jeg overtok som samferdselsminister i 2001, var listen lang over «halvferdige» veiprosjekt hvor fremdriften hadde stoppet opp. Jeg har lagt sterk vekt på å få bukt med den slags pengesløsing. De siste to årene har vi hatt full fremdrift på nær sagt alle påbegynte prosjekter - og bevisst prioritert rask fullføring av disse.

Nå er gledelig nok mye av denne «oppryddingen» ferdig. Jeg ser det nå som mulig å igangsette flere nye veiprosjekter, som betyr mye for trafikksikkerhet, distrikter og næringslivets fremkommelighet - i første rekke på stamveiene i og mellom landsdeler. Så håper jeg også NAF er enig i at i storbyene må vi tenke annerledes: Her må kollektivtrafikken ha forrang - slik at det blir godt å leve og bo også der.