Hordaland fylkeskommune punga ut nesten 13 millionar kroner til kjøp av barnevernstenester frå Behandlingssenteret Små Enheter AS i Asker i fjor. Samtidig fekk selskapet beinhard kritikk frå Fylkesmannen i Telemark etter to tilsynsbesøk. Inspeksjonane på den private institusjonen Breiset avdekte det fylkesmannen kallar «brudd på barns rett til forsvarlig og respektfull omsorg og behandling ved institusjonen».

Ankepunkta i dei to rapportane er mange: * For mange ufaglærte tilsette, og dermed uforsvarleg bemanning — alt i strid med forskriftene for barnevern.

  • Ikkje godkjent skuletilbod for ungdommane.
  • For dårleg fagleg tilbod til ein gut med store psykiske vanskar.
  • Tilfeldig og manglande kjennskap til lover og forskrifter blant dei tilsette.
  • Ingen rutinar for informasjon om retten ungdommane har til å klage når dei blir utsette for tvang.
  • Individuelle behov hos ungdommane vart nedprioritert og/eller oversett.
  • Mangelfull føring av tvangsprotokoll.
  • Obligatorisk politiattest mangla for to tilsette.

Sette ned foten

Hordaland fylkeskommune hadde på det meste utplassert fem ungdommar hos Behandlingssenteret Små Enheter AS i fjor, og betalte til saman 12,9 millionar kroner til selskapet for omsorga. Den dyraste ungdommen kosta 8274 kroner i døgnet. Institusjonen Breiset i Sauherad er ein del av tilbodet ved Behandlingssenteret Små Enheter AS, og to ungdommar frå Hordaland har budd der.

Dei kritiske tilsynsrapportane fekk alarmklokkene til å ringje i fylkeskommunen.

Etter ein grundig gjennomgang av dei private barnevernstenestene i fjor, gjennom det såkalla SKT-prosjektet ved barne- og familiekonoret, vart foten sett ned i fjor haust.

Det vart bestemt at Hordaland ikkje skal plassere fleire ungdommar hos selskapet, fordi kvaliteten ikkje står i stil med kostnadene.

— Vi reagerte på den høge prisen. Vi fann også fleire kritiske merknader i tilsynsrapportane frå fylkesmennene, seier barneverndirektør Arne Andersen i Hordaland.

Brukar framleis selskapet

Hordaland fylkeskommune har framleis tre ungdommar buande hos Behandlingssenteret Små Enheter AS. To av dei kostar i dag 5500 kroner døgnet, den tredje 7500 kroner døgnet. Prisane vart pruta ned nokre hundrelappar etter den kritiske gjennomgangen.

— Faglege vurderingar gjer at vi lar ungdommane bli. Blant anna har heimkommunane deira ønskt dette, av omsyn til ungdommane sjølve, seier Eirik Bjørhusdal ved barne- og familiekontoret i Hordaland fylkeskommune.