debattAv Terje Ohnstad, gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret

I valgkampen i 1997 gikk Arbeiderpartiet til valg på full barnehagedekning innen år 2000. Dette målet ble dessverre ikke nådd. Det er fortsatt for få barnehageplasser i forhold til behov, samtidig som foreldrebetalingen er for høy. At målet ikke er blitt nådd skyldes at stortingsflertallet dessverre ønsket å prioritere innføring av kontantstøtten. Dette har medført at både kommuner og private aktører bremset tempoet i barnehageutbyggingen.

I neste stortingsperiode vil Arbeiderpartiet være en pådriver for at landsmøtevedtaket til Arbeiderpartiet om full barnehagedekning skal gjennomføres innen 2003. En forutsetning for at dette målet skal nås, er at den statlige finansieringen økes. Vi ønsker at staten skal bidra med 50 prosent og kommunene med 30 prosent av hva det koster å drive en barnehageplass. De siste 20 prosentene skal dekkes gjennom foreldrebetaling. Videre vil Arbeiderpartiet vurdere å innføre gratis kjernetid i barnehagene. En slik løsning vil bidra til at alle barn, uavhengig av familiens økonomi, har mulighet til å ta del i et pedagogisk tilbud som forberedelse til skolegangen.

Bystyret i Bergen skal i mai måned behandle barnehagebehovsplanen som byrådet har lagt frem. Byrådet legger opp til full barnehagedekning innen 2003.

Dette skal oppnås bl.a. ved at det bygges nye kommunale barnehager. I tillegg skal en del kommunale barnehager ombygges, slik at antall plasser kan øke med 650 nye barnehageplasser. Nye forskolelærere skal ansettes slik at det pedagogiske tilbudet ikke forringes. Videre er det foreslått å øke inntaket av småbarnsplasser i de etablerte barnehagene. Byrådet har dessuten i sitt forslag lagt opp til å likebehandle kommunale og private barnehager med lik offentlig støtte for de private barnehagene som har avtale med kommunen. Dette gjør at barnehagebetaling i private barnehager kan senkes betydelig.

Arbeidet med å oppnå full barnehagedekning vil være overordnet for Arbeiderpartiet i bystyret. Vi vil i det videre arbeid med barnehagebehovsplanen prioritere de barna som ikke har barnehageplass.

Arbeiderpartiet vil også prioritere innføring av søskenmoderasjon, samt graderte barnehagesatser som tar mer hensyn til foreldrenes betalingsevne.

Dersom de øvrige politisk partiene i bystyret har det samme prioriteringer, vil vi kunne gjennomføre full barnhagedekning i kommunen innen 2003.