debattAv Marianne Levin,høgskolelærer

Han sier at «en del av de kommunale barnehagene skal ombygges slik at antall plasser kan øke med 650 nye barnehageplasser. Nye førskolelærere skal ansettes slik at det pedagogiske tilbudet ikke forringes». Jeg har lyst å trekke frem en del opplysninger til saken. Disse opplysningene finnes i barnehagebehovsplanen og i høringsuttalelsene som er sendt tilbake til byrådsavdelingen.

Antall barn i småbarnsgruppene (barn i alderen 0-3 år) skal økes fra 9 til 14 barn, bemanningen økes med 1 — én førskolelærer. Dette fører til at bemanningen i småbarnsgruppene reduseres fra 3 barn pr. voksen til 3,5 barn pr. voksen. Et av forslagene for å øke antall plasser i de kommunale barnehagene går ut på å opprette «naturgrupper». 2 grupper på 12 barn + 2 voksne skal dele et oppholdsareal inne, og en av gruppene skal til enhver tid være ute. Jeg har regnet på antall timer en voksen vil være alene med opptil 12 barn enten i innegruppen eller utegruppen, dersom en tenker seg at barnehagen har en åpningstid fra 7.30-16.30, og at hver gruppe har en bemanning på en førskolelærer og en assistent. Dette gir minst 4 timer daglig der en voksen er alene med ansvar for det pedagogiske tilbudet for opptil 12 barn i alderen 3-6 år. For meg ligner disse forslagene mer på oppbevaring av barn enn på et pedagogisk tilbud for barn. Tiden sammen med barna reduseres ytterligere på grunn av tid til foreldresamtaler, møter med andre instanser som PPT, osv. Det har vært skrevet mye i avisen i det siste om hvor viktig det er for barn å ha tid sammen med voksne. Men hvordan skal de voksne i barnehagen få tid til hvert enkelt barn og til å følge opp de lovpålagte intensjonene i «Rammeplan for barnehagen»? Jeg kan ikke på noen måte forstå at dette ikke fører til en forringelse av det pedagogiske tilbudet i barnehagene. Det hjelper ikke å ansette noen førskolelærere for å bøte på at rammene for å drive kommunale barnehager forringes, både ved at det skal bli flere barn pr. voksen og at de økonomiske rammene stadig reduseres. Dersom Arbeiderpartiet ønsker full barnehagedekning må de bygge flere barnehager.