Den nye planen innebærer bl.a. at en del eksisterende kommunale barnehager skal ombygges slik at antall plasser kan økes med 650. En av konsekvensene blir at småbarnsgruppene økes med fem barn, bemanningen økes med én – førskolelærer. Altså reduseres antall voksne pr. barn. Våre barn er ikke «gjenstander» som skal oppbevares. De er enkeltindivider som har krav på de lovpålagte intensjonene i Rammeplan for barnehagene. Våre barn er ikke tjent med pedagogisk læring alene, men de må også ha personer som er der når de trenger trøst, mat, omsorg o.s.v. Med andre ord – hvor blir det av kvaliteten?

De som arbeider i barnehager har også barn som kan bli syke. De økonomiske rammene for innleie av vikarer setter en stor begrensning for muligheten til å skaffe en ersatter for den som er borte. Vi må tenke på at dette ikke er en hvilken som helst kontorjobb, der papirhaugen vokser når du er borte. Dette dreier seg om tilsyn av våre barn, der god bemanning er et av nøkkelordene.

I den senere tid er det å lese i media at en god del kommunale barnehager ikke tilfredsstiller krav til innemiljø. Er det ikke en selvfølge at dette ordnes opp i før flere barn blir tatt inn, og ikke parallelt?

Nei, kjære politikere, dette går nok ikke. Vi snakker tross alt om det kjæreste vi har – barna våre.

Prosessen med å få istand full barnehagedekning har etter vår mening gått for fort. Dersom det skal bli mulig å få istand full barnehagedekning må det bl.a bygges flere barnehager. Analyse av de foreslåtte tiltakene må også fremlegges.

Hvordan kan dere forvente at vi som foreldre skal kunne gå i arbeid og tjene samfunnet, når vi ikke kan føle at barna våre er i trygge hender.

Husk at vi som foreldre er en mulig stemme for de ulike politiske partiene. Vi betaler for barnehageplass, og vi er i vår fulle rett til å kreve at kvaliteten i barnehagene blir ivaretatt.

For å markere vår mistillit til den nye barnehagebehovsplanen, oppfordrer vi alle foreldre til å stille opp i bystyret når de ulike partiene skal ta stilling til barnehagebehovsplanene 19.04.01!

Tore og Monica Riera, foreldre med barn i barnehage