Ole Brumm ville ha både melk og honning, ja takk. Den gode finansbyråd ønsker seg både desentralisering og effektiv styring. To fromme ønsker som ikke er så lett å oppfylle samtidig.

Hvis byrådet først og fremst ønsker effektiv styring, bør det kanskje ta skrittet fullt ut og avvikle bydelsreformen. I stedet for en halvhjertet avvikling.

Gevinsten kommer nå

Seinere denne måneden skal bydelsstyret i Årstad behandle en omfattende plan for hvordan seks ulike fagfelt, fra helsestasjoner til PPT og skole, skal samarbeide for å ta vare på bydelens oppvoksende slekt.

Tverrsektorielt, ubyråkratisk og nært. Akkurat slike honnørord som den nyfødte bydelsreformen ble svøpt i.

Omtrent samtidig skal bystyret altså vedta at ansvaret for driften av skole og barnehage delvis skal ut i den enkelte skole og barnehage, delvis tilbakeføres til en sentral fagavdeling.

For bydelsadministrasjonen i Årstad, som møysommelig har sydd sammen oppvekstplanen, må arbeidet virkelig fortone seg som penger ut av vinduet. Slikt har den råd til, kommunen med dårlig råd!

Da forslaget om å sentralisere skolene ved en tastefeil ble kjent for noen uker siden, avstedkom det følgende hjertesukk fra Arnas sindige Erling Mjelde. (A):

— Slik det står her nå, kan man be siste mann som går fra bydelen om å slukke lyset.

En nasjon verdig

Bergen har lagt seg til et styringssystem som om man var en hel nasjon, med bydeler, byregjering og et helt kobbel heltidsansatte politikere.

Sist vi skiftet styringssystem, etter siste valg, argumenterte tilhengerne med mer demokrati og en velfungerende effektiv kommune.

Siden har nærdemokratiet handlet mest om retten til å vedta hvor kuttene skal komme.

I tillegg kan det stilles spørsmål ved hvor velfungerende og effektivt et styringssystem er når resultattallene lyser alarmerende røde ved årets slutt.

RVs Torstein Dahle er vanligvis en demokratisk innstilt lokalpolitiker, men har helhjertet holdt fast på den gamle formannskapsmodellen.

— Reverser parlamentarismen og nedlegg bydelsreformen, sa Dahle, da byrådet la frem fjorårets rekordstore underskudd.

Politisk underskudd

Bergen er ikke større enn at den lar seg effektivt styre av en stø sentraladministrasjon.

Hvis det er stø styring byrådet ønsker, bør det gå for å nedlegge bydelsreformen.

Politisk er den likevel såpass innholdsløs at bydelsstyret i Fyllingsdalen avholder møter på 28 minutter. Åpen halvtime inkludert.

Hvis desentralisering og nærdemokrati er det viktigste, er det mulig å gjøre som Trondheim. Der ble bydelsrådene erstattet med såkalte enhetsstyrer. Hver skole og områder for hjemmetjenester har sitt enhetsstyre der ansatte, foreldre, elever og pårørende utøver sitt nærdemokrati.

I det minste bør byens politikere spørre seg hvordan bydelsstyrene kan få dekket sitt politiske underskudd. Gi bydelsstyrene mer, ikke mindre makt. Rett til å avgjøre mer enn navn på nye veistubber. Hva med direktevalg til bydelsstyrene? Samtlige bydeler har uttalt seg positivt, og i løpet av våren vil Stortinget trolig gi grønt lys.

Dessuten bør byrådet gi bydelene arbeidsfred til å høste de gevinstene som er skapt gjennom to års prøving og feiling. Ikke ta siste rest av selvtillit fra en hardt prøvet underskog av bydelspolitikere.