Av Terje Aasen, fylkesmiljøvernsjef

Mange av disse kan oppfattes som mistillit til miljøvernavdelingen. Det er derfor viktig å få presisert at BT-oppslaget om at Fylkesmannens miljøvernavdeling foreslår å pumpe miljøgifter ned i Store Lungegårdsvannet er feil. Oppslaget står fullt og helt for BTs egen regning.

Presentasjonen har dessverre i noen grad tatt fokus bort fra det viktige budskapet om den nødvendige oppryddingen av miljøgifter i indre havnebasseng. Realitetene i saken er at fylkesmannens miljøvernavdeling av Statens forurensningstilsyn er blitt bedt om å koordinere arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for opprydding av miljøgifter i Bergen havneområde. Dette er et prioritert område i miljøvernforvaltningen. Det er engasjert en ekspertgruppe fra forskning, konsulent— og anleggsbransjen. Denne gruppen har nå lagt frem for en styringsgruppe sin rent faglige rapport om alternative løsninger for tiltak i havnebassenget, uten å ta hensyn til om noen er realistiske eller ikke. Det er denne rapporten som nå er offentliggjort. Det kan da med rette reises spørsmål om alternativet Store Lungegårdsvannet er realistisk.

Veien videre vil nå være at det må klargjøres hvilket organ som skal være ansvarlig for gjennomføringen av det tiltaket som blir bestemt, utarbeide konsekvensutredning etter Plan og bygningsloven, sikre finansiering og gjennomføring. Bergen kommune/Bergen Havnevesen er aktuell som ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket. Tiltaket som blir aktuelt krever også særskilt behandling etter forurensningsloven.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har derfor hittil ikke tilkjennegjort sitt syn i valg av alternativ, men det bør sies at det ikke nødvendigvis er det billigste alternativet som er det mest realistiske.

Miljøvernavdelingen har gjennom 20 år vært en pådriver, dels med motbør, for å sikre allmennhetens interesser rundt Store Lungegårdsvannet og få bedret vannkvaliteten. Store forbedringer har skjedd, men enda gjenstår avslutningsarbeidet på sørsiden langs vannet og tiltak mot miljøgifter i sediment. Dersom alle som har engasjert seg i forbindelse med BT-oppslaget, og flere til, deltar like aktivt for å få sluttført restaureringsarbeidet for vannet, er vi sikre på at Store Lungegårdsvannet rimelig raskt vil fremstå som den viktigste naturperle for allmennheten i Bergen sentrum. Allmennheten kan stole på at miljøvernavdelingen også i fortsettelsen vil ta rollen som pådriver for å gjenskape naturmiljøet både på land og i vannet fra et bakgårdsområde til en «naturperle» som aktivt benyttes av bergenserne.