Slik er det selvfølgelig ikke, og jeg tillater meg å komme med noen fakta-opplysninger i forbindelse med fastlegeordningen: 1. Bergen kommune har en fastlegekapasitet som sikrer alle innbyggerne retten til fastlege. 2. Bergen kommune har som målsetting at alle innbyggere som er oppført på en fastlegeliste som ikke blir besatt, har fått tildelt en fastlege innen juni 2001.

I forbindelse med planlegging av fastlegeordningen ble det i Bergen kommune opprettet 16 nye fastlegehjemler. Hjemlene ble utlyst i desember 2000. Grunnlaget for dette var å oppnå en total listelengde på 260.000 i kommunen. Gjennom justering av den enkelte fastleges listelengde, avsluttet i februar 2001, var total listelengde for kommunen kommet opp i 272.000, altså en betydelig ekstra kapasitet.

Grunnlaget for å ha en ekstra kapasitet var hensynet til 1) studenter som ønsker fastege i Bergen og 2) innbyggere i nabokommuner som ønsker fastlege i Bergen. Dessuten ville vi sikre innbyggerne i kommunen er reelt fritt legevalg.

Tilsettingsprosessen når det gjelder de 16 nye hjemlene har vist at det ikke har vært mulig å besette alle nye legehjemler. Selv om syv av de nye legehjemlene ikke blir besatt er det i Bergen kommune en total listekapasitet på 262.000. Dette er tilstrekkelig til å sikre alle innbyggerne i kommunen retten til å stå på liste hos en fastlege. Dette faktum blir etter min mening undergravd slik artikkelen i Deres avis er vinklet.