Det er forskjell på hastighet og avstand. Det har nok de fleste av oss fått med seg. Det er også forskjell på effekt og energi. Det synes ikke alle å ha fått med seg. Holder vi en hastighet på én km/time kommer vi én km i løpet av én time. I løpet av ett år kommer vi 8760 km, ettersom det er 8760 timer i ett år. Tilsvarende blir en effekt på én kW i én time en energi på én kWtime (1 kWh). Eller om denne effekten virker i ett år: 8760 kWh = 8,76 MWh. Når en diskutere energiproduksjon er det derfor viktig å skille mellom for eksempel installert effekt (produksjonskapasitet, MW) og produsert energi (for eksempel TWh/år). Denne forskjellen på effekt og energi bør en holde klart for seg i den energidebatten som pågår. Ellers blir det mye forvirring.

BT gjør i søndagsavisen 12. januar et prisverdig forsøk på å tilføre energidebatten saklige fakta. Stort sett er artikkelen opplysende og nyttig, men på noen punkter bidrar den snarere til forvirring. For eksempel når en har en installert vindkrafteffekt på 100 MW, gir dette en maksimal mulig årlig energiproduksjon på 100 MW8760 timer = 876 GWh, som er 8760 ganger så mye som BT skriver. Detaljer, flisespikkeri? Selv når tallene blir store betyr faktorer på 10.000 en del!

Kanskje viktigst er et tema som BT bare så vidt nevner: Den forskjell på hvordan vi kan nyttiggjøre oss forskjellige former for energi. Termisk energi er best egnet til bruk for oppvarming. Elektrisk energi er en mer høyverdig energiform. Vi vet alle at den kan brukes til oppvarming. Men vi får ca. tre ganger så mye igjen i varmeenergi dersom vi lar elektrisiteten drive varmepumper. På samme måte er det en svært dårlig energiutnyttelse å bruke gass for å produsere elektrisk energi som i neste omgang går til for eksempel boligoppvarming. Da fyrer vi bokstavelig talt for kråkene. Energien i kjølevann og røkgass bør nyttes til oppvarmingsformål.

Jeg håper BT kan ta opp disse og tilgrensende temaer og bidra til at energidebatten kan drives med mer innsikt enn det som er tilfellet i dag. Men hold begrepene og størrelsene på plass.

Lykke til.

FINN GUNNAR NIELSEN,

BØNES