Av Erik Natvig og Erlend Randeberg,

Naturvernforbundet Hordaland

For at bruk av fossilgass skal redusere klimagassutslippene, må den kun brukes der den erstatter mer forurensende energi og samtidig ikke fortrenger bruk av ny fornybar energi. Det finnes mange miljøvennlige alternativer til bruk av fossilgass til energiformål som for eksempel varmepumper, biobrensel, fjernvarme, jordvarme og solvarme, som til sammen utgjør et enormt potensiale for fornybar energi. Dessuten har vi store muligheter til å redusere energiforbruket i Norge.

BT peker på nødvendigheten av å bygge distribusjonsrør for fossilgass som et virkemiddel for å oppnå internasjonale klimaforpliktelser.

Naturvernforbundet Hordaland er helt uenig i påstanden om at gassrør vil redusere utslippene av klimagasser. For at investeringer i gassrør skal være lønnsomme, vil det være nødvendig å legge opp til storstilt distribusjon av gass. Dermed vil et gassrør, stikk i strid med BTs påstand, øke klimagassutslippene fordi det fører til bruk av gass på områder der det ikke gir en miljøgevinst. Samtidig vil rørledninger fortrenge ny fornybar energi, og binde oss til gass som energikilde i mange tiår framover. For de formålene der det faktisk er miljømessig forsvarlig å bruke gass, er det mer fornuftig å bruke bil— eller båttransport for å frakte gassen fram til sluttbruker.

BTs leder tar det for gitt at det er et mål å bruke mer fossilgass i Norge, fremfor å eksportere den. Dette er langt fra en selvfølgelighet. I Europa finnes det allerede infrastruktur for gass, og gassen kommer i vesentlig større grad i stedet for olje og kull. Derfor kan økt bruk av fossilgass på kontinentet gi miljøfordeler. I Norge, derimot, vil en ukritisk holdning til bruk av gass øke utslippene av klimagasser.

Den globale miljøutfordringen er å gjøre oss mindre avhengige av fossil- og forurensende energi. En statlig subsidiering av infrastruktur for fossilgass vil være et tilbakeskritt for miljøet. Norge har forpliktet seg internasjonalt til å redusere klimagassutslippene. Bygges det gassdistribusjonsnett vil klimagassutslippene øke. Da har vi to muligheter: Enten må noen andre enn brukerne av fossilgass kutte i utslippene, eller vi

kan gi blaffen i forpliktelsene våre. Hva mener BT om det?