Av Eilert Jahn Lohne

Om innholdet i dette første portrettet kan det sikkert være delte meninger, men hoveddelen av det er i all fall ført i pennen av en journalist med lang presseerfaring fra lokalpolitikken.

Men Bergens Tidende nøyer seg ikke med bare å bruke sin egen journalistiske kompetanse når avisen skal dreie oppmerksomheten fra politikk til person. Avisen kjøper — for hvor mye? - også inn en «personlighetsanalyse» fra «ekspertfirmaet» Nye Fakta A/S (sic!) Deres dom over lokalpolitikernes kommunikasjonsevner og personlighet bringes så ut til over hundre tusen lesere.

Lokalpolitikere må selvsagt tåle dommer både fra kolleger og pressefolk. Det hører med til demokratiets livsbetingelser. Men må lokalpolitikere også tåle å få sin «personlighet» uthengt fra noen som (tror de) er «personlighetseksperter»? Etter mitt syn er svaret «ja», dersom - men bare dersom - utspillet på forhånd er akseptert av alle involverte parter som en heller uhøytidelig «gimmick», dvs. som et underholdningsbidrag. Men politikk er vel mye mer enn bare underholdning? Når det for eksempel konstateres stor grad av manglende omsorg for syke eldre, er den politiske uenigheten om hvordan dette problemet skal løses et alvorlig spørsmål. Men skal vi tro på «personlighetsekspertene» er den nåværende ordføreren svært lite egnet til å løse denne typen spørsmål . Ikke fordi hans politiske ståsted er feil - «personlighetsekspertene» blander seg jo ikke inn i politikken - men fordi Helland rett og slett mangler de nødvendige personlige egenskapene. Hør bare: «Selv om Helland fremstår som en god lytter virker han lite overbevisende når det gjelder evnen til å lære av andres argumenter. Heller enn å innrømme å ha tatt feil vil han på sin lune måte forsøke fra en annen innfallsvinkel å få den andre til å innse at det nok likevel er Helland som har rett. Dette står i motsetning til at når en organisasjon skal forandres har den behov for at lederen går foran som et godt eksempel gjennom å demonstrere egen forandringsvilje og -evne» (sitat fra «analysen»).

Hvordan kan vi ha tillit til et parti hvor frontfiguren nok fremstår som «lun», mens han egentlig er en «luring» - uten verken vilje eller evne (sic!) til forandring?

Etter mitt syn er det som «personlighetsekspertene» her skriver om ordføreren rett og slett vås. Men jeg kan selvsagt ta feil, for jeg kjenner jo Helland bare fra en rekke komité- og bystyremøter. Og «personlighetsanalytikerne» i Nye Fakta A/S kan jo ha et langt bredere observasjonsgrunnlag for å bedømme de personlige egenskapene hos kandidatene enn det jeg har. Derfor utfordrer jeg firmaet til åpent å gjøre greie for dette grunnlaget, dvs. på hvor mange og ( ikke minst) på hvilke møter de har gjort sine observasjoner av de vurderte lokalpolitikerne. I tillegg bør de også kunne gjøre greie for hvordan de har «koblet» sine vurderingskriterier til disse observasjonene. De bør i det hele tatt kunne gjøre greie for sine metoder, noe som jo er et vanlig krav til seriøse «analytikere». For de politiske konsekvensene av denne typen utspill kan godt bli svært store. Ganske enkelt fordi politikk også er et personvalg.