Nettselskapets strategiske målsetning er: «Nettleien er vår hovedinntektskilde, men er samtidig strengt regulert gje n nom monopolreguleringsregimet. Vi skal utnytte de muligheter regimet gir for å oppnå best mulige økonomiske result a ter» videre «Vi vil forutsette å ta ut ma k simal tillatt nettavkastning. Dette er h o vedkriteriet ved utforming av nettariffen». BKK Nett har altså en strategisk målsetning med sin monopolvirksomhet, som går på å utnytte reguleringsregimets muligheter optimalt økonomisk. BKK kan med andre ord velge minimal avkastning etter NVE sine retningslinjer. Avkastningskravet internt til BKK Nett er i dag ca. 10 prosent og utgjør ca. 150 mill. kroner. Hvorfor sier ikke markedssjefen det i sitt innlegg.I en strategisk målsetning som går på å optimalisere inntektene er fastavgiften det mest behagelige for nettselskapet. Den er uavhengig av transporten i nettet og er uavhengig av slitasjen i nettet. Markedssjefen sammenlikner kjøp av transport av strøm med kjøp av maling. Hvorfor anbefaler ikke BKK malingsforretningen å innføre fast avgift, forretningen er jo der og vi kan velge å bruke den. Eller hva med fast avgift på Gaia? Eller på Bergen Kino?

BKK har en meget stor konsernstab i BKK AS og der er minst to selskaper som ikke har kunnet vise til overskudd de siste tre årene, bredbåndselskapet og Fjordkraft. Et naturlig spørsmål blir da — hvor mye betaler monopolselskapet for konsernstab og hvor mye av inntektene blir anvendt for å «kjøpe tjenester» fra de to selskapene med langvarige negative resultater? Dette betyr i realiteten overføringer fra monopolselskapet til morselskapet og de to eller tre selskapene med negative resultater. Overføringer som gjøres før avkastningskravet på monopolselskapets bunnlinje. Utnytter BKK monopolselskapets inntekter til å dekke over kostnader i andre deler av selskapet? Markedssjefen legger vekt på investeringer og vedlikehold av nettet for å unngå utkoblinger og feil. Har innsatsen på disse områdene økt i takt med økningen i nettariffen?

Dersom en aksepterer kostnadsøkningen på nett og det er kravet fra eierne, har avkastningen fra BKK økt eller er det kun økte kostnader i selskapet? Hvor blir det av milliardavkastningen som en lovet for ikke lenge siden. I henhold til BKKs pressemelding av 6.11.03 er resultatet pr. 30.09.03 - 265 mill. kroner - en nedgang på 52 mill., mens driftskostnadene viser en økning på 193 mill. i forhold til samme periode i 02.

N.T.