Av Bernhard Haukland,

markedssjef i BKK Nett

Det er riktig at BKK Nett forsøker å oppnå best mulig økonomiske resultater innenfor de muligheter som våre rammebetingelser gir. Dette er en selvsagt forpliktelse vi har overfor våre eiere. Poenget er at vi ikke kan, og heller ikke ønsker, å utnytte vår monopolsituasjon. NVE fastsetter vår tillatte inntektsramme, og det er en garanti for kundene mot at vår nettleie er urimelig.

Det er riktig at fastleddet i nettleien er det stabile elementet som sikrer en jevn inntekt, uavhengig av forbruksendringer. Dette er også i tråd med at våre kostnader i hovedsak er faste og uavhengige av bruken av nettet. Når NT mener at vi skal anbefale andre virksomheter å gå over til å prise sine tjenester i form av faste avgifter, så må det bero på en misforståelse. Det særegne med BKK Netts virksomhet er at vi driver en infrastruktur som samtidig er et monopol. De virksomheter som er sammenlignbare med vår, er for eksempel veinettet, vann og avløp og lignende.

I BKK-konsernet er selskapene egne økonomiske enheter. BKK Netts regnskap blir hvert år godkjent av NVE. Dersom BKK Nett hadde kjøpt dyre tjenester internt i konsernet, ville dette ha redusert vårt økonomiske resultat, men det ville ikke gitt grunnlag for å øke nettleien det påfølgende år. Nettleien fastsettes hvert år basert på inntektsrammen fra NVE og uavhengig av våre kostnader det enkelte år.

Nivået for nettleien i dag er i hovedsak et resultat av historiske kostnader de siste 30 år. Det er investert store beløp i et solid nett, med en stor andel kostbare kabelanlegg. Dette sikrer at strømforsyningen i Bergensområdet er trygg og stabil.