Det er feil. BIR er opptatt av å redusere avfallsmengden, øke gjenvinningsgraden og gi en forsvarlig sluttbehandling av avfallet. Hvis Naturvernforbundet hadde fulgt med i timen, ville de registrere at vi under tittelen «Vi vil sortere plast» i BT 13. november nettopp tok til orde for at mest mulig av plastemballasjen bør samles inn og gjenvinnes. Men det er dessverre ikke så enkelt. For hvem skal betale merkostnadene for den økte innsamlingen? Vi ønsker ikke å øke kundenes renovasjonsgebyrer. Videre betaler heller ikke Plastretur AS, som er nasjonalt ansvarlig for plastgjenvinningen, for denne økte innsatsen. Derimot har BIR et sterkt ønske om å få produsentansvaret til å virke. Det betyr at miljøkostnaden ved avfallshåndteringen skal gjenspeiles i den prisen forbrukerne møter i butikken. BIR har derfor tatt initiativ til å innføre nye og langt mer rettferdige prinsipper for finansiering av det viktige gjenvinningsarbeidet. BIR håper at Naturvernforbundet støtter vårt arbeid med å redusere avfallsmengden, øke gjenvinningsgraden og gi en forsvarlig sluttbehandling av avfallet.

KJERSTI KILDAHL

INFORMASJONSSJEF BKK