BIR ønsker å presisere at valg av selskapsform ikke endrer på kommunens ansvar etter nåværende og fremtidig Forurensningslov. I henhold til denne plikter kommunene å legge til rette for renovasjons-ordninger og fastlegge prisen for dette. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, regulerer Forurensningsloven prissettingen slik at gebyret ikke kan overstige kostnadene forbundet med innsamling, mottak og behandling av avfallet.

Det vil fortsatt være slik at det er enkeltkommunene i BIR som fatter vedtak om hente— og returordninger samt fastlegging av årlig gebyr. Og gebyrfastsettelsen skal da skje etter selvkost-prinsippet i henhold til Forurensningsloven.

KJERSTI KILDAHL INFORMASJONSSJEF