Av Hallgeir Utne Hatlevik,

styreleder i BIR

BIR og eierkommunene ønsker å redusere abonnementsavgiften. En avgjørende faktor for å oppnå dette, er til enhver tid å vite hvordan avfallet blir behandlet i hvert ledd i avfallskjeden. Klarer BIR å sortere ut de avfallstypene som er «lønnsomme», kan det være med å holde kostnaden ned for de ressurskrevende avfallstypene, og dermed abonnementsavgiftene. BIR må derfor i fremtiden i enda sterkere grad ha kontroll med avfallsstrømmene, enten det nå er i BIR Gjenvinnings regi, eller for BIRs kontraktører.

Det er forskjeller mellom renovasjonsgebyrene i Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger. Det skyldes ulike tjenester og ulike rammebetingelser. For det første er tjenestetilbudet innenfor et standard renovasjonsgebyr svært ulikt. Tilbudet er satt sammen av tømmefrekvens, kildesorteringsordninger, antall returpunkt pr. innbygger, samt antall gjenbruksstasjoner.

Eksempelvis kan det nevnes at renovasjonsgebyret i Trondheim sentrum er 2900 kr/år (inkl. mva.) for ukentlig henting av restavfall. Laveste gebyr i andre deler av Trondheim er 1706 kr/år (inkl. mva.). Forskjellen ligger i tømmehyppighet og grad av kildesortering.

I Bergen er laveste renovasjonsgebyr 1387 kr/år (inkl. mva.), og høyeste 2135 kr/år (inkl. mva.).

Bruken av gjenbruksstasjoner er i Bergen inkludert i det årlige renovasjonsgebyret, mens Trondheim fullfinansierer driften av sin gjennom betaling ved bruk. Drift av gjenbruksstasjonene i Bergen koster 335 kr/år (inkl. mva.) pr. abonnent. Det vil si at renovasjonsgebyret kunne vært redusert med 335 kr/år dersom driften av gjenbruksstasjonene i BIR var egenfinansiert.

En annen vesentlig forskjell skyldes ulike rammebetingelser for behandling av restavfall i de fire byene. Oslo og Trondheim har begge eldre, nedbetalte forbrenningsanlegg som ikke belaster kostnadene på samme måte som tilfellet er for BIR. Stavanger har et helt nytt forbrenningsanlegg som ennå ikke er reflektert i renovasjonsgebyret der.

Trondheim startet utbygging av fjernvarmenettet rundt 1980. Inntekter ved salg av fjernvarme gir i dag en inntekt på ca. 100 kr/år pr. renovasjonsgebyr. BIR har på sin side svært høye nyere kapitalkostnader (900 mill. kr), knyttet til selskapsetablering og anleggsinvestering i forbrenningsanlegg og fjernvarmeanlegget. I Bergen ble fjernvarmeanlegget åpnet i august i år, og vil først gå med overskudd i 2008. Hadde Bergen vært Trondheim i dette tilfellet, kunne renovasjonsgebyret vært redusert med 100 kr/år gjennom salg av fjernvarme.

Slik kunne en fortsette å sammenlikne kostnadsnivå og tjenesteomfang. BIR vil i sterkere grad legge til grunn at forurenser skal betale: lavere renovasjonsavgift for dem som reduserer avfallsmengden og leverer sortert avfall til gjenvinning.