— Det nye systemet skaper sosialklienter, sier Atle Monclair fra Bergen. Han er en av mange på attføring som har henvendt seg til trygde- og arbeidsmarkedsetaten og påpekt problemet etter systemomleggingen 1. januar.

Tidligere kom attføringspengene som en engangsutbetaling rundt den 25. i hver måned. Nå er det innført meldekortplikt også for folk på attføring og utbetaling to ganger i måneden etter innsending av kort.

— Omleggingen fører til at mange kommer inntil en måned på etterskudd med utbetalingene. Det er opplagt at det fører til problemer når regninger skal betales, mener Monclair. Avdelingsleder Marit Selstad ved Fyllingsdalen trygdekontor bekrefter at det har vært pågang fra flere som gir uttrykk for fortvilelse over at attføringspengene er forsinket. Også i Aetat sentralt er en godt kjent medproblemet.

Utbetaling av attføringspenger er nå harmonisert med utbetaling av arbeidsledighetstrygd. Begge ordningene skal heretter administreres av Aetat, og med registrering hos Meldekortsentralen i Mo i Rana.

I en overgangsfase går attføringsordningen gjennom trygdeetatens system. Fra mars overtar Aetat.