Vi må vite hvilke kunnskaper man skal be om for å kunne vurdere konsekvensen av en biltunnel til Arna. Vi får økte astmaplager, økt antall dødsfall i kritiskeperiode med dårlig luftkvalitet. Det gjøres referanse til Kyoto-protokoll med plikt til å redusere CO2-utslipp. Der vil bli økt trafikkforslumming. Listen kan sikkert gjøres mye lengre. I den grad disse argumentene er relevante understreker det enda mer hvor mye det haster å få gjennomført byggingen av Arnatunnelen.

Det er et uomtvistelig fakta at Arnatunnelen vil gi en fantastisk miljøgevinst. Ganske enkelt fordi kjøre-distansen vil bli dramatisk redusert. Kommer der en analyse som sier noe annet vil det være oppsiktsvekkende.

Konsekvensen av det burde i så fall føre til en tilsvarende analyse av våre andre store eksisterende tunneler gjennom Fløyfjellet, Løvstakken, Nygårshøyden, Eidsvåg osv.

Budskapet og logikken blir: Steng tunnelene og få et bedre miljø. Slik er det selvsagt ikke!

Arnatunnelen vil gi maksimal miljøgevinst for Bergen sentrum og ikke minst ha stor betydning for miljøet langs de to eksisterende veitraseer id ag. Det må vi kunne enes om. Det er absolutt ingen konflikt i å si ja til utbygging av Arnatunnelen samtidig som man aktivt jobber for å bedre støy— og luft forurensingen i Bergen. Bygging av miljøtunnel til Arna et er viktig bidrag, men langt viktigere vil det være å sette fokus på hvordan vi kan utvide og forbedre kollektiv trafikken i Bergen. Ved å «skreddersy» bussrutene etter kundenes behov (Sett i gang kartlegging av dagens - og de nærmeste års reisemønstre), øke avgangsfrekvensen, redusere billett prisene ned mot et nivå som skaper økt etterspørsel og derved et positivt kritisk passasjer- volum vil gi store og varige

miljøgevinster. Når det «skreddersydde» ruteopplegget kombineres med store (kanskje gratis ? ) bilparkeringsplasser på strategiske steder over hele Bergen vil vi ha tatt et stort steg mot redusert støy og luft forurensings plager - altså et bedre miljø. Det vil i tillegg også være helt avgjørende og en stor politisk utfordring at man klarer å få endret dagens regelverk på bruken av samferdselsmidler.

Få statens samtykke til en mer fleksibel håndtering av bompenger inntekter og ellers andre statlige og kommunale overføringer.

Husk - du som bor i Bergen skal være med og bestemme hvilken utvikling byen skal få.

Stikkord: Høstens kommunevalg. Mens vi slåss for bedre kollektivtilbud og derved et bedre miljø er tunnelen mellom Bergen og Arna et meget viktig bidrag. Ved kommune valget til høsten blir erfaringsmessig flere av oss usikker på hvordan vi skal orientere oss i den politiske jungel. Hvem skal vi egentlig gi vår stemme til? Er du for eller i mot en miljø tunnel? Hva med stor -satsing på kollektiv trafikken?

Klargjøring ( snarest ) fra de forskjellige politiske partier kan være et greit utgangs punkt for mange av oss ved neste valg. Forresten en ting til: La oss få vite ja eller nei til Bybane i den samme politiske klargjøring

Erik Thulin Bergen