Trygve Birkeland (KrF), gruppeleder bystyregruppen, Ingmar Ljones (KrF), ordfører

BT kritiserer Kristelig Folkeparti i Bergen for å ønske utredning av tunnel mellom Arna og Bergen. Så lenge det tross alt finnes både pro et contra-argumenter i forhold til Arnatunnelen finnes det ikke noen argumenter for at saken ikke skal utredes. KrF i Bergen er positiv til dette prosjektet, men vel og merke på visse premisser. I programmet for inneværende bystyreperiode sier vi klart : «KrF vil arbeide for å bygge miljøvennlig tunnel gjennom Ulriken.» KrFs fylkestingsprogram presiserer «.. dersom nødvendige miljøhensyn blir ivaretatt». Det er helt utrolig at BT er så redd for en konsekvensutredning om følgene av en Arnatunnel!

Faktorene som gjør Arnatunnelen interessant er klart miljøbegrunnet. Næringslivets behov for transport mellom øst og vest, ikke minst for områdene vest for Bergen, vil få redusert kjørelengde ved en Arnatunnel hvor det spares 32 km t/r. Hele Åsane vil oppleve miljømessig gevinst ved at all gjennomgangstrafikk via Bergen Nord forsvinner. Å få redusert kjørelengde for de som nå bruker Åsane som en nødvendig strafferunde, kan vi ikke se annet enn positivt på. At der vil bli mer forurensning rundt Nygårdstangen, vil ikke være på grunn av tunnelen, da den trafikken som vil komme gjennom tunnelen allerede går via Nygårdstangen.

Når det gjelder togpassasjerene, vil ikke de sette seg i bilene dersom vi tilbyr folk fra Arna og omegn et offentlig transporttilbud, som er bedre og billigere enn hva bilturen kan tilby i forhold til tid og penger.

BT har i samme lederartikkel en uriktig påstand om at KrF i Bergen har gått inn for utbygging på Knatten. Dette må korrigeres. Kristelig Folkeparti i Bergen var med og vedtok en øvre bebyggelsesgrense i Kommunedelplan Fjellsiden sør. Byggegrense for friområder er altså fastlagt, men KrF i Bergen har medvirket til at det kan gis dispensasjon for utbygging på det området kommunen makeskiftet med privat grunn for at kommunen skulle få gjennomført sine planer. Utformingen av en eventuell bebyggelsesplan må selvsagt behandles etter gjeldende regler, og først da kan vi se om utbygging kan aksepteres.