Grunnlaget for dette er anmeldte private interesser for næringsutbygging på dette areal. Området det er snakk om å bygge ut ligger til venstre for nordgående motorvei, like etter rundkjøringen ved Gullgruven, og er ellers begrenset av Åsane Kirke med kirkegård i sør og Banntjønn i nord.

Disse er i kommuneplanens arealdel avsatt som LNF (landbruks-, natur— og friluftslivsområde). Jeg synes ikke det er riktig at dette arealet vurderes utbygd. Mange som bor i Åsane er godt kjent med området, enten pga. kirken og kirkegården eller som et mye bruk tur og rekreasjonsområde innover til Melingen og Den Trondhj. Postvei.

Det er store verneverdier i området som foreslås utbygd.

Kulturlandskapet i Mellingen med postveien. For at dette skal bli holdt i hevd i fremtiden forutsetter det drift av gårdene. For at neste generasjon skal satse på gårdsdrift, bør motorveien (E 39 og E 16) bli en forutsigbar grense mot utbygging.

Våtmarksområdet. Dersom det åpnes for utbygging forsvinner siste rest av en type myr/våtmark som er unik for Åsane. Utbygger hevder i egen naturfaglig rapport at utbygging tar hensyn til områdets vegetasjon. Dette er tvilsomt, og hensynet til fauna, ferskvanns- og særlig våtmarksfugl blir i alle fall ikke ivaretatt ved en utbygging.

Dalaelvvassdraget. Store deler av vassdraget ligger i dag i rør, og kantsonene er sterkt berørt av nedbygging og forsøpling. Myren og bekken som går gjennom utbyggingsområdet er det eneste litt større uberørte området som i dag er igjen langs Dalaelvvassdraget.

Når det likevel synes som om mange ignorerer disse miljømessige sidene av saken, er det kanskje pga. at en fokuserer på Åsane sin underdekning av arbeidsplasser.

Følgende er da viktig å merke seg. I kommuneplanens arealdel 2000-2011 er det lagt ut hele 700 dekar til næring i Åsane. Dette er over halvparten av alt nytt næringsareal i Bergen totalt. Det kommer sentrale næringsområder bl.a. på Myrdal, langs Salhusveien og på Brurås. I tillegg har det gamle næringsområdet på Nyborg i lengre tid hatt ledig kapasitet. Dette dekker i Åsane sitt behov for ny attraktive næringsareal og arbeidsplasser.

Riktig arealpolitikk og god ressursbruk må være å utvikle området som allerede er avsatt til formål næring, i stedet for å bygge ut nye mer tilfeldige områder som i tillegg innebærer store verneverdier.

Dette området på Nyborg har aldri vært regulert til næring. Det er i dag et åpent prosjekt, dvs. at det er ingen spesielle virksomheter med ønsker om nettopp denne lokaliseringen. La derfor utbyggingen i området stoppe ved motorveien.

Av Kjersti Toppe, medlem i komité for miljø og byutvikling for Senterpartiet