Det har vært lansert både import— og eksportstrategi.

Til det siste er det vel det å si at forslagene er i og for seg konstruktive, men dessverre kanskje allerede i utgangspunktet uten særlig effekt. Rett og slett fordi rammene for verdiskaping ikke legges i Næringsdepartementet, men i Finansdepartementet. Det nytter lite med en næringsstrategi som ikke er fundamentert i finanspolitikken, og i Norge har det ikke vært tradisjon for at næringspolitikk har lagt premisser for utforming av finanspolitikken.

Som det påpekes i Maktutredningen (Eli Moens delutredning «Globalisering og industripolitiske utfordringer») har Norge de siste 20 årene hatt den kraftigste industrielle tilbakegangen i Europa, og tidvis den laveste produktivitetsutviklingen i OECD. Kombinert med det faktum at Norge er mer råvarebasert enn noe annet OECD-land, at norsk næringsliv viser en meget lav innovasjonsevne og at Norge, tross sitt høye utdanningsnivå, ikke klarer å omsette kompetansen i næringsvirksomhet, burde det blinke varsellamper til og med i Finansdepartementet.

Det er riktig som stortingsrepresentant Torbjørn Hansen påpeker at «man kan ikke slanke seg uten å spise mindre». NHO legger vekt på følgende elementer i en politikk for å bidra til å sikre konkurranseutsatte bedrifter en fremtid i Norge:

Den samlede lønnsveksten må ned på samme nivå som hos våre handelspartnere.

Veksten i de offentlige utgifter må ned under BNP-veksten for Fastlands-Norge for å bidra til reduserte renter og dermed lavere kronekurs.

En forsert satsing på effektivisering av offentlig sektor.

Økt satsing på infrastruktur og FoU for å styrke norsk konkurransekraft.

Ta i bruk ledig arbeidskraft - det må lønne seg å være i jobb fremfor å være trygdet. I tillegg vil vi fremheve avskrivningsreglene som er et akutt problem Skal konkurranseutsatt næringsliv komme seg på beina, slik at vi kan beholde arbeidsplassene, er det viktig å fortsette med skattelettelse for næringslivet. Å føre avskrivningsreglene tilbake til 1999-nivå er av spesielt stor betydning for industrien. Inntektspolitikken, pengepolitikken og finanspolitikken må sammen bidra til en stabil økonomisk politikk som gjør det mulig å drive internasjonalt konkurranseutsatte bedrifter i Norge.

Av Harald Erichsen, styreformann NHO Hordaland